o nas
aktualności
organizacja przyjęć
zamówienia publiczne
Rejestracja on-line
kontakt

Braniewo dnia 16.06.2010r.
Nr sprawy 01/N/2010


O G Ł O S Z E N I E O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ numer ogłoszenia na BZP 170090 -2010
- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r nr 207 poz.2108)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz. 2603 z póżn. zm.)

Wynajmujący Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie ul. Stefczyka 11 ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: pisemnego przetargu nieograniczonego na:

Wynajem pomieszczeń przeznaczonych na Aptekę Ogólnodostępną wraz z przekazaniem w trybie art. 23 '1 Kp pracowników zatrudnionych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ.

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej lokale nr 17 wraz z pomieszczeniem nr 121 o łącznej powierzchni 119,90m2 zlokalizowanej w budynku nr 23/1132 przy ul. Stefczyka 11 w Braniewie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej ( Apteki ).
Wraz z przekazaniem w trybie art. 23 '1 Kodeksu pracy pracowników zatrudnionych w Aptece Ogólnodostępnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni lekarskiej SP ZOZ w Braniewie.

Wadium: wymagane 5 000,00 zł.

Termin składania ofert 30.06.2010r. - siedziba Wynajmującego, budynek administracji - I piętro, pokój 109 do godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert 30.06.2010r - siedziba Wynajmującego, budynek administracji - I piętro, pokój 109 godz. 11:00 .

Umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat(w przypadku przedłużenia umowy z dotychczasowym użytkowaniem całkowitym okres najmu nie przekroczy 10 lat).

Kryteria wyboru ofert: najwyższa cena za 1m2.

Cena wywoławcza za 1m2 wynosi 40,00 zł netto

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wynajmującego,
dział administracji, I piętro, pokój 109 w godz. 8.00 do 14.00
Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:

- Jadwiga Gajownik tel. (55) 241-55-73

- Aleksandra Wojtkiewicz tel. (55) 244-23-66


Z oferentem, którego najkorzystniejsza oferta nie została odrzucona zostanie podpisana umowa.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na :

Wynajem pomieszczeń przeznaczonych na Aptekę Ogólnodostępną wraz z przekazaniem w trybie art. 231 Kp pracowników zatrudnionych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 207 poz.2108 z póŻn. zm.) - Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr.261, poz. 2603 z póŻn. zm.)

I. Wynajmujący

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Braniewie ul. Stefczyka 11

II. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczeń Apteki Ogólnodostępnej lokale nr 17 wraz z pomieszczeniem nr 121 ( które wymaga remontu kapitalnego) o łącznej powierzchni 119,90m2 zlokalizowanej w budynku nr 23/1132 przy ul. Stefczyka 11 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej ( Apteki ). Wraz z przekazaniem w trybie art. 23 '1 Kodeksu pracy pracowników zatrudnionych w Aptece Ogólnodostępnej WSPL SP ZOZ w Braniewie.

III. Wadium

Wynajmujący wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie na rachunek:Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy nr konta

60 8313 0009 0037 0158 2000 0010najpóżniej do dnia 30.06.2010 r.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu. W razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wniesione wadium przepada na rzecz Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie

IV. Kryteria wyboru ofert oraz opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Najwyższa cena za 1m2.

Zaproponowana najwyższa cena za m2 - waga kryterium 95 pkt.

Zasady oceny kryterium cena W przypadku kryterium cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania

Cena b

Pb(C) = ------------------------------ x Max (C)

Cena max

Pb(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta b (badana) za kryterium cena

Cena b - cena badanej oferty

Cena max - najwyższa zaproponowana cena oferty

Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium cena2. Termin otwarcia apteki po wykonaniu remontu

Zaproponowany najkrótszy termin - waga kryterium - 5 pkt.

Termin najkrótszy

Pb(T) = ------------------------------ x Max (T)

Termin b

Pb(T) - ilość punktów jakie otrzyma oferta b (badana) za kryterium Termin

Termin b - termin badanej oferty

Termin najkrótszy - oferta z zaproponowanym najkrótszym terminem otwarcia apteki

Max (T) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium Termin

V. Cena wywoławcza za 1m2.

Cena wywoławcza wynosi 40,00 zł netto / m2
Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 % oraz opłaty za ogrzewanie, wodę i ścieki , które będą rozliczane proporcjonalnie do użytkowanej powierzchni wg faktur obciążających WSPL a także opłata za energie elektryczną rozliczana wg wskazań licznika.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

- Wykonawca ubiegający się o zamówienie będzie zobowiązany do przejęcia 3 zatrudnionych pracowników ( 1 osoba na stanowisku Kierownik Apteki, 2 osoby na stanowisku Technik Farmacji) na podstawie art. 23 '1 Kodeksu pracy.

- złożenie oferty zgodnie z załącznikiem nr 1,

- złożenie dowodu wpłaty wadium,

- złożenie oparafowanego projektu umowy - załącznik nr 2,

- załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- załączenie aktualnego zaświadczenia wystawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

- załączenie aktualnego zaświadczenia wystawionego przez właściwy organ podatkowy potwierdzajścego, że wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

VII. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych nazwą i adresem oferenta w terminie do dnia 30.06.2010 r. w Siedzibie wynajmującego - I piętro pokój 109 do godziny 10:30.

Oferta na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na Aptekę Ogólnodostępną wraz z przekazaniem w trybie art.23 '1 Kp pracowników zatrudnionych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ - nie otwierać przed dniem 15. 06. 2010 r.

VIII. Termin otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert 30.06.2010 r. godz. 11:00 - siedziba Wynajmującego, I piętro, gabinet dyrektora Część jawna odbędzie się w obecności oferentów. Wynajmujący na otwarciu:

- podaje liczbę otrzymanych ofert,
- dokona otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdzi kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,
- odczyta wysokość proponowanej dzierżawy,
- przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
- zweryfikuje oferty i ogłosi, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadomi oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
Część niejawna przetargu odbędzie się dnia 30.06.2010 r. o godz. 12:00.

IX. Odrzucenie oferty.

Wynajmujący odrzuci oferty, które:
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych wymienionych w pkt VI,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

X. Wynik postępowania

Z oferentem, którego najkorzystniejsza oferta nie została odrzucona zgodnie z pkt. IX zostanie podpisana umowa. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

XI. Podpisanie umowy

Umowa dzierżawy zostanie podpisana w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed zawarciem umowy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu określonego w umowie.

XII. Postanowienia końcowe

Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:

Jadwiga Gajownik tel. (55) 244-23-66

Aleksandra Wojtkiewicz tel. (55) 244-23-66


XIII. Załączniki do pobrania:


załącznik nr 1 - Druk oferty

załącznik nr 2 - Projekt umowy.

załącznik nr 3 - Rzut Apteki wraz z przyległymi pomieszczeniami.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.