o nas
aktualności
organizacja przyjęć
zamówienia publiczne
Rejestracja on-line
kontakt


Braniewo, dn. 17.10.2008
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWY LEKÓW I JEDNORAZOWYCH NIECHEMICZNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH
Zgodnie z Art.92 ust.1 pkt.1 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie zawiadamia, że do przetargu nieograniczonego na dostawy leków i jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych, który odbył się w dniu 16.10.2008 r. otwarcie ofert nastąpiło o godz.12:00.

W wyniku, którego wpłyneła jedna oferta Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
z siedzibą w Łodzi. 91-342 ŁÓDż UL. ZBąSZYŃSKA 3
na łączną kwotę netto 1 249 038.30 zł (pakiet 1 i 2) - została wybrana powyższa oferta jako najkorzystniejsza we wszystkich wymaganych kryteriach oceny.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________Znak sprawy DZP/1/ Z/2007


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot. Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 133 tys. EURO

Zamawiający:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14 - 500 Braniewo
ul. Sikorskiego 14, Polska
Tel. fax 0-55 244 2366
E-mail: wsplbraniewo@wp.pl
Adres internetowy: www.wspl-braniewo.pl
Adres siedziby: jak wyżej

Ogłasza:

Zamawiający przekazał formularz do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym w kwocie przewyższającej 133 tys.EURO Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 03.09.2008 r. na rozpoczęcie postępowania w ramach przetargu nieograniczonego.
1. Formularz do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym UE otrzymał wewnętrzny numer referencyjny SIMAP: ID 2008 - 092627
2. Nazwa nadana ogłoszeniu to: PL-Braniewo: Produkty lecznicze

Przedmiot zamówienia:

Dostawy leków i jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych dla Apteki Ogólnodostępnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie : w dwóch częściach.


1. Część 01 - leki różne - słownik CPV 24400000 ( określa zał.4.1 do SIWZ, 2007 pozycji, szacunkowa wartość zamówienia od 345.000 - 400.000 EURO)
2. Część 02 - jednorazowe niechem.art.med. - słownik CPV 33140000 ( określa zał.4.2 do SIWZ, 273 pozycje, szacunkowa Wartość zamów. Od 15.000 - 20.000 EURO)

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Sukcesywne dostawy do Apteki WSPL SP ZOZ w Braniewie ul. Sikorskiego 14, przez okres 2 lat od chwili podpisania umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Odbiór SIWZ wraz z załącznikami bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, I piętro pok.109 w godz. 9.00 do 14.00 lub na stronie internetowej : www.wspl-braniewo.pl

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

P. Aleksandra Wojtkiewicz tel. (0-55)2442366

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 90%
- częstotliwość dostaw 8%
- utylizacja leków 2%

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub ofert w odniesieniu tylko do jednej części zamówienia. Oferty należy składać w odniesieniu do wszystkich części.

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
14 - 500 Braniewo ul. Sikorskiego 14 , pokój 109 I piętro

Termin składania ofert:

Do dnia 16.10.2008 godz. 10.30

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego
Gabinet Dyrektora WSPL - dnia 16.10.2008 godz.12.00

Termin związania ofertą:

60 dni od dnia otwarcia ofert

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu przetargowym określa Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaDYREKTOR WSPL SP ZOZ
mgr Kazimierz Kapłon

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Oferta załącznik nr 2

Załącznik 3.1 i 3.2

Załączniki 4.1 i 4.2

Załącznik nr 5 - Upoważnienie

Projekt umowy Sprzedaży załącznik nr6Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.