o nas
aktualności
organizacja przyjęć
zamówienia publiczne
Rejestracja on-line
kontaktROZTRZYGNIĘCIE KONKURSUDyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie zawiadamia, że KONKURS OFERT NA śWIADCZENIA ZDROWOTNE W 2009 r.został rozstrzygnięty i zakończony w dn.16.12.2008 r.
Wpłynęły 24 oferty - wszystkie spełniały warunki i zostały przyjęte jako korzystne do realizacji świadczeń zdrowotnych w 2009 roku.
Wszyscy oferenci zostali zawiadomieni na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

_______________________________________________________________


Braniewo dnia 21.11.2008r.

1/KSZ/2008

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA śWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie adres: 14-500 BRANIEWO
ul. Sikorskiego 14 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 93, poz.592) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23.12.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr.283 poz.2825) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:


Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej z:

kardiologii (2 os.),
chirurgii ogólnej (2 os.),
neurologii (1 os.),
diabetologii (1 os.),
okulistyki (1 os.),
dermatologii (1 os.),
otolaryngologii (1 os.),
stomatologii (1 os.),
badań USG i radiologii (1 os.),
reumatologii (1 os.),
urologii (1 os.),
ortopedii i traumatologii (2 os.),
ginekologii i położnictwa (2 os.),
pulmonologii ( 1 os.)

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ):

- świadczenia lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (5 os.)

Usługi w zakresie analityki medycznej:
świadczenia zdrowotne w zakresie analityki medycznej należy rozumieć wykonywanie usług, polegających na :

- pobieranie materiału do badań (krew i mocz)
- wykonywanie badań analitycznych z zakresu biochemii, hematologii i bakteriologii

2. Oferta powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz. U. Nr 93, poz. 592/ oraz Materiałom Konkursowym, dostępnym wraz ze wzorami umów i ofert w Siedzibie Ogłaszającego w terminie od dnia 21.11.2008 oraz na stronie internetowej : wspl-braniewo.pl

3. Umowa na świadczenie zdrowotne zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 02.01.2009 r.

4.Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszającego, tj. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, adres: 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 14 do dnia 15.12.2008r. do godz. 11:00, w formie określonej w materiałach konkursowych (forma pisemna w zamkniętej kopercie z napisem:
Oferta na świadczenia zdrowotne – 1/KSZ/2008: oznaczenie zakresu świadczeń.


5. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 15.12.2008 o godz.12:00 w siedzibie WSPL SP ZOZ w Braniewie pokój nr 106.

6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póżniej niż 16.12.2008

7. Termin związania ofertą wynosi 20 dni i jest liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

9. Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z §16 i §17 Rozporządzenia MZiOS z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz.U. Nr 93 poz. 592).

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


Załączniki do pobrania:

Materiały konkursowe 2009

Wzory ofert - załącznik nr 1

Wzór umowy POZ dla dzieci i młodzieży załącznik nr 2.1

Wzór umowy POZ - załącznik nr 2.2

Wzór umowy - załącznik nr 2.3

Wzór umowy - Załącznik nr 2.4

Wzór umowy - załącznik nr2.5

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.