o nas
aktualności
organizacja przyjęć
zamówienia publiczne
Rejestracja on-line
kontakt


Braniewo, dn. 26.02.2009
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP PERYMETRU KOMPUTEROWEGO
Zgodnie z Art.92 ust.1 pkt.1 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie zawiadamia, że do przetargu nieograniczonego na zakup medycznego sprzętu okulistycznego: Perymetru komputerowego,
który odbył się w dniu 26.02.2009 r. otwarcie ofert nastąpiło o godz.10:00.
W wyniku, którego wpłyneły dwie oferty:

1. CONSULTRONIX S.A. ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków
na kwotę brutto 22 980 zł.

2. OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie
na kwotę brutto 22 506 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 26.02.2009 została wybrana oferta
Nr 2 firmy OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie - jako oferta najkorzystniejsza, która uzyskała najwyższą łączną wartość punktową tj. 100 pkt.

Oferta Nr 1 firmy: CONSULTRONIX S.A. ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków uzyskała łączną wartość punktową 97,93 pkt.DYREKTOR WSPL SP ZOZ

Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________Braniewo, dn. 19.02.2009
ODPOWIEDZI NA WPŁYNIĘTE PYTANIA
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup medycznego sprzętu okulistycznego - perymetru komputerowego.(pkt. 1) 1. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości strategii badania Flicker (Critical Fusion Frequency)?

ODPOWIEDZ: TAK.

(pkt. 9) 2. Czy Zamawiający dopuści manualną regulację wysokości podbródka?

ODPOWIEDZ: TAK.

(pkt. 15) 3. Czy Zamawiający dopuści bez możliwości wydruku w standardzie Humpreya?

ODPOWIEDZ: TAK.

(pkt. 17, 18) 4. Czy Zamawiający dopuści aparat z czaszą otwartą, która nie potrzebuje systemu wentylacji?

ODPOWIEDZ: TAK.

(pkt. 19) 5. Czy Zamawiający dopuści aparat z manualnym przesuwem podbródka góra-dół?

ODPOWIEDZ: TAK.

(pkt. 21) 6. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości badania bodżcem dynamicznym z pomiarem "krytycznej częstotlii fuzji"
(CFF - Critical Fusion Frequency) ?

ODPOWIEDZ: TAK.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania do 30 dni od momentu podpisania umowy?

ODPOWIEDZ: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie czasu realizacji zadania do 30 od momentu podpisania umowy
DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon_______________________________________________________________Braniewo dnia 16.02.2009r.


Ogłoszenie dot. Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 14000 euro Ogłoszone w BZP pod nr 28696-2009

Zamawiający:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
14 - 500 Braniewo ul. Sikorskiego 14
Tel./ fax: (0-55) 244 - 23 - 66

OGŁASZA:
Rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup Medycznego sprzętu okulistycznego:
1. Perymetru komputerowegoMIEJSCE REALIZACJI:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie
ul. Sikorskiego 14

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Jednorazowy zakup

KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:
- cena 100%


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Odbiór w siedzibie zamawiającego, I piętro pok. 109 w godz. 8.00 - 14.30
lub na stronie internetowej: www.wspl-braniewo.pl

Wadium:
Niewymagane

Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:
P. Aleksandra Wojtkiewicz tel. 0-55 244-23-66

Miejsce składania ofert :
Siedziba zamawiającego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie ul. Sikorskiego 14; I - piętro pok.109

Termin składania ofert:
Do dnia 26.02.2009 roku godz.9.00


Termin i miejsce otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego
Gabinet Dyrektora WSPL dnia 26.02.2009 godz.10.00


Termin związania ofertą:
30 dni od dnia otwarcia ofert

W przetargu mogą wziąść udział oferenci, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 i nie są wykluczeni art.24 ust.1 ustawy "Prawo zamówień publicznych" oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


Załączniki do pobrania:

Oświadczenie

Oferta

Parametry techniczne

Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Oświad. o niezaleganiu ze składkami na ubez. społecz. i zdrowotne

Upoważnienie

Projekt umowy

Przystąpienie do postępowania o udziel. zamów. publ.

SIWZ

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.