o nas
aktualności
organizacja przyjęć
zamówienia publiczne
Rejestracja on-line
kontakt


Braniewo, dn. 06.12.2007
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ APARATURY RTG
Zgodnie z Art.92 ust.1 pkt.1 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie zawiadamia, że do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury rentgenowskiej , który odbył się w dniu 06.12.2007 r. otwarcie ofert nastąpiło o godz.11.00 wpłynęły 2 oferty następujących firm:

Oferta Nr 1: Fabryka Aparatury Rentgenowskiej FARUM
03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74 - wartość oferty brutto 230.050,- zł

Oferta Nr 2 : OK. Medical Systems Sp. z o. o. sp. komandytowa
60-622 Poznań ul. Warmińska 1 - wartość oferty brutto 163.120,- zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 6.12.2007 została wybrana oferta Nr 2 firmy OK Medical Systems Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań - jako oferta najkorzystniejsza, która uzyskała najwyższą łączną wartość punktową tj. 94,8 pkt. Oferta Nr 1 firmy: Fabryka Aparatury Rentgenowskiej FARUM ul. Jagiellońska74 03-301 Warszawa uzyskała łączną wartość punktową 75,27 pkt.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________Znak sprawy DZP/1/ Z/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA APARAT RTG


1) Tryb zamówienia publicznego: PRZETARG NIEOGRANICZONY

2) Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie Adres: ul. Sikorskiego 14 14-500 Braniewo tel.: 0 55 244 23 66 / fax. 0 55 244 23 66

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamawiającego dostępna jest w siedzibie Zamawiającego: 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 14 I Piętro pok. 108 oraz na stronie internetowej: www.wspl-braniewo.pl

4)Miejsce i data składania ofert: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - budynek Przychodni Pokój 108 Piętro I W terminie do dnia 6 grudnia 2007, godz. 10:30
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 6 grudnia 2007 roku, godz. 11:00
6) Przedmiot zamówienia publicznego: DOSTAWA Aparatury Rentgenowskiej
  • rodzaj zamówienia:dostawa;
  • kody CPV: 33111000
  • miejsce realizacji zamówienia: Pracownia Rentgenowska Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ ul. Sikorskiego 14 14-500 Braniewo;
  • opis przedmiotu zamówienia (wielkość lub zakres zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Braniewie aparatu RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym wraz z zestawem do kontroli jakości, opisanego szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ oraz demontaż zestawu rtg MULTAX 320 TYP X-18 obecnie użytkowanego przez zamawiającego. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
7)Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
8) Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
9) Termin wykonania zamówienia: dostawę należy zrealizować w terminie do 7 (siedmiu) tygodni od dnia podpisania umowy. Przedmiot należy zamontować i zainstalować oraz uruchomić w terminie 1 tygodnia od dnia dostawy.
10) Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
a) Jadwiga Gajownik telefon: (0-55) 244 23 66 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00

11) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 i ust. 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: "spełnia - nie spełnia".

12) Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty, niezbędne do prawidłowego złożenia oferty:

1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY - według ZAŁąCZNIKA NR 2 do SIWZ.
2. Podpisany i wypełniony we wskazanych miejscach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - według ZAŁąCZNIKA NR 1 do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo umocowujące przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę.
4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy, ściśle według formularza stanowiącego ZAŁąCZNIK NR 3 do SIWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające, iż zaoferowany przedmiot zamówienia, zawarty w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiący ofertę, spełnia wymagania określone przez zamawiającego:
- Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zaoferowane urządzenia - certyfikat CE lub deklaracja zgodności. - świadectwo Państwowego Instytutu Higieny z zakresu higieny radiacyjnej wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami - Instrukcję obsługi oferowanego zestawu w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CD-ROM, oraz wszelkie posiadane materiały na temat oferowanego zestawu i jego ważniejszych elementów składowych(broszury, prospekty, dane techniczne) - Wykonawca ponadto jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w momencie montażu urządzenia dokumentacji techniczno-rozruchowej urządzenia (DTR)
- Po instalacji urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pozytywny wynik testów akceptacyjnych przeprowadzonych po instalacji urządzeń radiologicznych w celu wykazania zgodności fizycznych parametrów technicznych ze specyfikacją producenta ( zgodnie z wymogiem §10 ust.10 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Dz. U. Nr 194 poz. 1625 z 2005r.)
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy P rawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt..9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
10. Folder oferowanego urządzenia wraz z opisem.
11. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna, oprócz zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z przedsiębiorców, będących wspólnikami spółki, przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 k.c.). W przypadku, gdy dokumenty ofertowe podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania w sprawie (wybór Wykonawcy, będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w jej formie i nazwie działalność gospodarczą).
12. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5 - 7 i 9, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13) Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
14)Kryterium oceny ofert i ich znaczenie (w punktach):
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
L.p. Opis kryteriów ocenyZnaczenie
1.Cena oferty 85 pkt.
2.Wykonanie dokumentacji technicznej przystosowania pomieszczeń pracowni RTG5 pkt.
3.Warunki gwarancji 5 pkt.
4.Koszty serwisu 5 pkt.
RAZEM100 pkt.

Zasady oceny poszczególnych kryteriów szczegółowo są określone w SIWZ.
1) Kryterium "Cena" - waga kryterium max. 85 punktów
Należy rozumieć - cenę przedmiotu oferty brutto - koszt przedmiotu zamówienia, wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ,zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, demontaż starego aparatu RTG, instalacja, montaż i uruchomienie aparatury zakupowanej, szkolenia pracowników, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują).
2) Kryterium - sporządzenie dokumentacji technicznej przystosowania pomieszczeń RTG do zamontowania urządzeń - waga kryterium 5 pkt
3) Kryterium - warunki gwarancji - waga kryterium max. 5 pkt
4) Kryterium - warunki serwisu - waga kryterium max. 5 pkt

15) Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
16) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 12.11.2007
17) Miejsca, w których dostępna jest treść ogłoszenia:
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego - tablica ogłoszeń
- na własnej stronie internetowej Zamawiającego - adres: www.wspl-braniewo.pl
- w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.uzp.gov.pl nr nadany ogłoszeniu 218854-2007DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.