o nas
aktualności
organizacja przyjęć
zamówienia publiczne
Rejestracja on-line
kontakt

Braniewo dn.26. 08.2009 r.

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń z przystosowaniem na Gabinet Urologiczny i WC dla niepełnosprawnych,
który zakończył się w dniu 26.08.2009 r. została wybrana oferta firmy BOB Katarzyna Gutkowska 14-500 Braniewo ul. Kościuszki 93 jako oferta najkorzystniejsza cenowo. Uprzejmie informujemy, że wpłynęły n/w oferty - wszystkie spełniały wymagane warunki i otrzymały następującą punktację:

1. Firma BOB Katarzyna Gutkowska 14-500 Braniewo
ul. Kościuszki 93 - 100 pkt.

2. Firma JAK-BUD Jacek Gontarz 14-500 Braniewo ul. Wiejska 34 - 89 pkt.

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAN Stanuch Jan
14-500 Braniewo ul. świętojańska 5 b - 71 pkt.

4. P.H.U. BOMOT Bogusław Gajdamowicz 14-500 Braniewo
ul. Kościuszki 100 - 67 pkt.
DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon_____________________________________________________________________SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZADANIE:
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane :
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń z przystosowaniem na:
GABINET UROLOGICZNY - adaptacja pomieszczeń do potrzeb gabinetu, oraz
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia,
na piętrze w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie przy ul. Sikorskiego 14.
INWESTOR:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie,
Adres: 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14.woj. warmińsko-mazurskie.

SPIS TREśCI:

1. Ogłoszenie przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami :
A/ - Opis techniczny zamówienia,
B/ - Projekt umowy
C/ - Formularz ofertowy wraz z załącznikami :
1. Kosztorys ofertowy:
a/ GABINET UROLOGICZNY - przystosowanie pomiesz. do potrzeb gabinetu, oraz
b/ WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wydzielenie i przystosowanie pomiesz.,
na piętrze w budynku WSPL SP ZOZ w Braniewie.
2. Oświadczenie o związaniu ofertą.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami.
6. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
7. Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze.
8. Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia).
9. Wykaz przewidzianych podwykonawców.
10. Kosztorys nakładczy gabinetu urologicznego.
11. Kosztorys nakładczy WC dla niepełnosprawnych.
_____________________________________________________________________

Braniewo dnia 05.08.2009r.

1/RB/2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Na wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie adaptacji i modernizacji pomieszczeń Opublikowane w BZP w dn.05.08.2009 Nr ogłoszenia 266708-2009

ZAMAWIAJąCY:
Inwestor- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
14 - 500 Braniewo ul. Sikorskiego 14 Tel. fax 0-552442366
Strona internetowa zamawiającego: http://wspl-braniewo.pl

OGŁASZA:
Rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie obejmujących w swoim zakresie:
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń z przystosowaniem na:
1.Gabinet urologiczny
2.WC dla niepełnosprawnych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.10-0.

MIEJSCE REALIZACJI:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie ul. Sikorskiego 14 PIĘTRO I;
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘśCIOWYCH ANI WARIANTOWYCH!!
NIE PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJąCYCH!!

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 pażdziernika 2009 roku
KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE: - cena 100%
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 pkt.1-9 i ust.2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

INFORMACJA O OśWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone i wyszczególnione w SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z SPECYFIKACJą TECHNICZNą I ZAŁąCZNIKAMI:
Dostępna na stronie internetowej: www.wspl-braniewo.pl
Oraz w siedzibie zamawiającego: I piętro pok. 109 w godz. 8.00 - 14.30

WADIUM: Niewymagane

UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:P. Aleksandra Wojtkiewicz tel. 0-55 244 23 66

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Siedziba zamawiającego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie
ul. Sikorskiego 14; I - piętro pok.109

TERMIN SKŁADANIA OFERT:Do dnia 26.08.2009 roku godz.10.00

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: Siedziba zamawiającego: Gabinet Dyrektora WSPL dnia 26.08.2009 godz.12.00

TERMIN ZWIąZANIA OFERTą: 15 dni od dnia otwarcia ofert.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon_____________________________________________________________________

Braniewo dnia 05.08.2009r.

1/RB/2009

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Część I.
Informacje ogólne:

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie zamówienia:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie z siedzibą pod adresem 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14.
tel. 0-55 244 23 66 fax. 0-55 244 23 66
zwana w dalszym ciągu ZAMAWIAJąCYM zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych (w ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego w portalu UZP za nr 266708 - 2009 ) obejmujące swym zakresem :
Adaptację i modernizację pomieszczeń z przystosowaniem na:
GABINET UROLOGICZNY - przystosowanie pomieszczeń do potrzeb gabinetu, WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wydzielenie i przystosowanie pomieszczeń, na piętrze w budynku WSPL SP ZOZ w Braniewie.


Termin wykonania zamówienia do 31 pażdziernika 2009 roku
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny przedstawiony w załączniku Nr A do niniejszej specyfikacji.

2. Warunki zakwalifikowania firm do przetargu :
Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy spełniające warunki zawarte w pkt. 4. niniejszej specyfikacji.

3. Warunki składania ofert :
a/ Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jednš ofertę. Oferent który złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie podlega dyskwalifikacji.
b/ Oferent zobligowany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
c/ Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

Część II. Dokumentacja przetargowa

4. Zawartość dokumentacji przetargowej.
W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej oferentom, wchodzą:
a/ Ogłoszenie o przetargu.
b/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami :
- załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia /
- załącznik B - / Wzór umowy /
c/ - załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami /,
- załącznik Nr 1a. - / Kosztorys nakładczy gabinetu urologicznego /,
- załącznik Nr 1b. - / Kosztorys nakładczy WC dla niepełnosprawnych /,
- załącznik Nr 2. - / Oświadczenie o związaniu ofertą /,
- załącznik Nr 3. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
- załącznik Nr 4. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
- załącznik Nr 5. - / Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,
- załącznik Nr 6. - / Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,
- załącznik Nr 7. - / Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze /,
- załącznik Nr 8. - / Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,
- załącznik Nr 9.- / Wykaz przewidzianych podwykonawców /,

Część III. Opis kryteriów i dokonywania oceny spełniania wymagań.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUMZnaczenie w %
Cena brutto (z VAT) 100%
RAZEM100%


Część IV. Sporządzanie ofert.

5. Dokumenty składające się na ofertę.
Dla uzyskania ważności oferty musi ona zawierać dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie :
a/ Wypełniony formularz ofertowy /wg określonego wzoru/ wraz z załącznikami / od 1 do 9 / wymienionymi w części II. pkt. 4 C niniejszej specyfikacji.
6. Cena ofertowa.
Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podaniem bazy cenotwórczej. Zaakceptowana cena ofertowa jest niezmienna bez względu na to czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonania.
7. Termin związania z ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14-tu dni kalendarzowych, licząc od terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych licząc od ostatecznego terminu składania ofert. Przed upływem związania złożoną ofertę zamawiający rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony.
8. Wszelkie wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Część V. Składanie ofert.

9.Opakowanie i znakowanie ofert.
Opakowanie i znakowanie ofert w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub opakowaniach, oznakowany jako oryginał. należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
a/ Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres :
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14, oraz powinna być oznakowana symbolem GABINET UROLOGICZNY I WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
b/ Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.
10. Termin składania ofert.
a/ Oferty należy składać na adres :
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14,
nie póżniej niż do dnia 26 sierpnia 2009 roku do godziny 10.00
b/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Część VI.Otwarcie i ocena ofert.

11. Otwarcie ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14.
Przy otwarciu ofert mogą być uprawnieni przedstawiciele oferentów. W przypadku nieobecnoąci oferenta przy otwarciu ofert zamawiający przeąle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta.
Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych :
a/ nazwa i adres oferenta.
b/ cena oferty.
Na zakończenie nastąpi sporządzenie protokołu sesji otwarcia ofert oraz przyjęcia do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych na sesji. Protokół ten zostanie następnie publicznie odczytany. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastąpi zamknięcie sesji.
12. Ocena ofert.
W celu uznania ważności oferty, zostaną dokładnie sprawdzone czy zawierają wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt. 4. niniejszej specyfikacji. Brak jakiegokolwiek z tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności oferentów oraz poziomu cen ofertowych. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami zawartymi w / pkt. 13 niniejszej SIWZ oraz w pkt. Ogłoszenia o przetargu 266708-2009 /.
Informacje dotyczące badania i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób nie związanych urzędowo z postępowaniem przetargowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz podstaw i sposobu kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega, że nie będzie proponował lub dopuszczał zmiany ceny ofertowej, z wyjątkiem zmian spowodowanych koniecznością poprawy oczywistych błędów i omyłek.

Część VI. Wybór oferenta i zawarcie umowy.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) KRYTERIUM - cena brutto

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
Cena badanej ofert brutto

14. Wybór oferenta.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający podpisze umowę z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego na zasadach określonych w pkt. 18 specyfikacji.
15. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu.
Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:
a/ odrzucono wszystkie oferty,
b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
c/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
16. Ogłoszenie wyników przetargu
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone po wyborze wykonawcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.wspl-braniewo.pl
17. Powiadomienie oferentów o wyniku przetargu.
Oferent wybrany do zawarcia umowy zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane przed upływem okresu ważności ofert.
18. Zawarcie umowy.
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent zobligowany jest przybyć w miejsce wskazane przez zamawiającego w celu podpisania umowy.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.
1)Dostawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
3)Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim dostawcom, którzy pobrali siwz od zamawiającego, bez ujawniania żródła zapytania, oraz ogłoszona na stronie internetowej zamawiającego.
4)Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania wyjaśnień:

Panią Aleksandrę Wojtkiewicz
kontakt: tel. (0-55) 244-23-66 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30 do 14.30.

21. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
1.Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy , zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póżniej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą /Art.94 upzp/.

Część VII. Protesty i odwołania.

22. Protesty i odwołania.
Wykonawcom, których interes prawny dostał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 22 pkt. /od nr 1 do nr 22/.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
* załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia /
* załącznik B - / Wzór umowy /
* załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami /,
* załącznik Nr 1a. - / Kosztorys nakładczy gabinetu urologicznego /,
* załącznik Nr 1b. - / Kosztorys nakładczy WC dla niepełnosprawnych /,
* załącznik Nr 2. - / Oświadczenie o związaniu ofertą /,
* załącznik Nr 3. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
* załącznik Nr 4. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
* załącznik Nr 5. - / Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,
* załącznik Nr 6. - / Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,
* załącznik Nr 7. - / Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze /,
* załącznik Nr 8. - / Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,
* załącznik Nr 9.- / Wykaz przewidzianych podwykonawców /,

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.