o nas
aktualności
organizacja przyjęć
zamówienia publiczne
Rejestracja on-line
kontakt

Braniewo dnia 12.01.2010r.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie, uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego "Dżwig osobowy zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych", Który odbył się w dniu dzisiejszym została wybrana oferta firmy
"BAJPAX" Zakład Metalowo - Elektrotechniczny Nieznanie,
ul. Mstowska 3 42-270 KŁOMNICE jako najkorzystniejsza.


Łączna cena za wykonanie zamówienia wyniosła brutto ( z podatkiem VAT):
86 588,08 zł. Kwota przeznaczona za zadanie wynosiła brutto 100.000,-zł. Dodatkowo informujemy, że na przetarg wpłyneło 6 ofert, które spełniły wszystkie wymagania i otrzymały następujące oceny:

nr oferty
OFERENT
wartość oferty brutto
ocena oferty w pkt.
1
BAJPAX Zakład Metalowo - Elektrotechniczny Nieznanie, ul. Mstowska 3, 42-270KŁOMNICE
86 588,08zł
100 pkt
2
OTECHWIND Jan Rutkowski Dąbrowa Miszewska 6, 80-297 BANINO
131 526,66 zł
65,8pkt
3
ARTMED ul. Balickiego 4, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
110 123,54zł
78,6pkt
4
P.U.H. "WIWRA" W.Pilawa ul. Niedziałkowskiego 8c, 80-299 GDAŃSK
142 069,01zł
60,9pkt
5
RS TECHNIKA Ireneusz Rafik Kalinowo 86, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKI
116 429,61zł
74,4pkt
6
Przedsiębiorstwo Handlowo - Remontowe "POL-DŻWIG" ul. Jana Pawła II 30, 50-300 Lublin
109 841,33zł
78,8pkt


DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

_______________________________________________________________


Braniewo, dn. 04.01.2010 r.
ZAPYTANIA :
Dotyczące przetargu pt. "Dżwig osobowy zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych"

Dżwig o napędzie śrubowym nie posiada możliwości zjazdu na przystanek podstawowy po zaniku napięcia. Po za tym w przypadku napedu śrubowego istnieje problem z uzyskaniem stabilnej pracy tj. w trakcie zimy z powodu mrozu a w okresie letnim z powodu goršca. Czy w takim wypadku w celu dostosowania się do wymogów bezpieczeństwa można zastosować równoważny dżwig platformowy o napędzie elektryczno-hydraulicznym, który posiada możliwość zjazdu na podstawowy przystanek w wyniku zaniku napięcia oraz charakteryzuję się stabilniejszą pracą ze względu na panyjšce warunki pogodowe.?


Odp. zamawiającego:TAK, można zastosować wyżej wymieniony dżwig o napędzie elektryczno-hydraulicznym.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________


Braniewo dnia 09.12.2009r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZADANIE:
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane :
DŻWIG OSOBOWY ZEWNETRZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
na piętrze w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie przy ul. Sikorskiego 14.

INWESTOR:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie,
Adres: 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14. woj. warmińsko-mazurskie.

II.1) OKREśLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajšcego: Dżwig osobowy zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku, dostawa i montaż dżwigu osobowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych na wózkach w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia: Informacja na temat wadium: niewymagalne
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca posiada niezbędnš wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajšcej wykonanie zamówienia;
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 pkt.1-9 i ust.2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone i wyszczególnione w SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wspl-braniewo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 14;
I piętro pok.109 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.01.2010 godzina 10:00,
Siedziba zamawiającego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 14; I piętro pok.109.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30
(od ostatecznego terminu składania ofert).


SEKCJA V: Opis kryteriów i dokonywania oceny spełniania wymagań

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
KRYTERIUMZnaczenie w %
Cena brutto (z VAT) 100%
RAZEM100%SEKCJA VI: Sporządzanie ofert.

1. Dokumenty składające się na ofertę.
Dla uzyskania ważności oferty musi ona zawierać dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:
a/ Wypełniony formularz ofertowy /wg określonego wzoru/ wraz z załącznikami / od 1 do 9 / wymienionymi w części II. pkt. 4 c niniejszej specyfikacji.
2. Cena ofertowa.
Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podaniem bazy cenotwórczej. Zaakceptowana cena ofertowa jest niezmienna bez względu na to czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonania. Ponadto w wycenie należy uwzględnić: koszt transportu, załadunku i rozładunku dżwigu, ubezpieczenie na czas transportu, dokumentację techniczno-odbiorczą, pomiary elektryczne po zakończeniu montażu oraz udział wykonawcy w badaniu UDT.
3. Termin związania z ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30-tu dni kalendarzowych, licząc od terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych licząc od ostatecznego terminu składania ofert. Przed upływem związania złożoną ofertę zamawiający rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony.
4. Wszelkie wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

SEKCJA VII. Składanie ofert.


5.Opakowanie i znakowanie ofert.

Opakowanie i znakowanie ofert w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub opakowaniach, oznakowany jako ORGINAŁ. należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

a/Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres :
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14, oraz powinna być oznakowana symbolem DŻWIG ZEWNĘTRZNY.

b/Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.
6. Termin składania ofert.

a/ Oferty należy składać na adres :
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14, nie póżniej niż do dnia 12.01.2010 roku do godziny 10.00.
b/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

SEKCJA VIII. Otwarcie i ocena ofert.

7. Otwarcie ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastšpi w dniu 12.01.2010 roku o godz. .12.00 w siedzibie Zamawiającego, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 14.
Przy otwarciu ofert mogą być uprawnieni przedstawiciele oferentów. W przypadku nieobecności oferenta przy otwarciu ofert zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta.
Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych:

a/ nazwa i adres oferenta.
b/ cena oferty.

Na zakończenie nastšpi sporządzenie protokołu sesji otwarcia ofert oraz przyjęcia do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych na sesji. Protokół ten zostanie następnie publicznie odczytany. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastšpi zamknięcie sesji.

8. Ocena ofert.
W celu uznania ważności oferty, zostaną dokładnie sprawdzone czy zawierają wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt. 4. niniejszej specyfikacji. Brak jakiegokolwiek z tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności oferentów oraz poziomu cen ofertowych. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami zawartymi w / pkt. 9.
Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym/. Informacje dotyczące badania i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób niezwiązanych urzędowo z postępowaniem przetargowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz podstaw i sposobu kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega, że nie będzie proponował lub dopuszczał zmiany ceny ofertowej, z wyjątkiem zmian spowodowanych koniecznością poprawy oczywistych błędów i omyłek.

SEKCJA IX. Wybór oferenta i zawarcie umowy.

9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

1) KRYTERIUM: cena brutto

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ----------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %
Cena badanej oferty brutto


10. Wybór oferenta

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający podpisze umowę z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego na zasadach określonych w pkt. 17 specyfikacji.

11. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu.
Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:
a/ nie złożono żadnej ważnej oferty / spełniające wymagania okreœlone w niniejszych wskazówkach dla oferentów /,
b/ odrzucono wszystkie oferty,
c/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

12. Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 13.01. 2009r. do godziny 11.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej.

13. Powiadomienie oferentów o wyniku przetargu.
Oferent wybrany do zawarcia umowy zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane przed upływem okresu ważności ofert.

14.Zawarcie umowy.

W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent zobligowany jest przybyć w miejsce wskazane przez zamawiającego w celu podpisania umowy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
1) Dostawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
3) Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim dostawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego, bez ujawniania żródła zapytania, oraz ogłoszona na stronie internetowej zamawiającego.
4) Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania wyjaśnień:

Panią Aleksandrę Wojtkiewicz kontakt: tel. 55 244 23 66
od poniedziałku do piątku w Godz.9.00 - 14.00.


17. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póżniej niż przed upływem terminu związania ofertą (Art.94 upzp).

SEKCJA X. Protesty i odwołania.

18. Protesty i odwołania.
Wykonawcom, których interes prawny dostał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

* załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia /
* załącznik B - / Wzór umowy /
* załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami /,
* załącznik Nr 1a. - / Kosztorys nakładczy /,
* załącznik Nr 1b. - / Przedmiar robót /,
* załącznik Nr 2. - / Oświadczenie o związaniu ofertą /,
* załącznik Nr 3. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
* załącznik Nr 4. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
* załącznik Nr 5. - / Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,
* załącznik Nr 6. - / Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,
* załącznik Nr 7. - / Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze /,
* załącznik Nr 8. - / Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,
* załącznik Nr 9.- / Wykaz przewidzianych podwykonawców /,
* załącznik Nr 10.- / Przekrój budynku parter - piętro /,
* załącznik Nr 11.- / Parametry techniczne dżwigu /.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.