o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP

Nr sprawy 2/RB/2012
Braniewo dn. 25.06.2012 r.

OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIECIU PRZETARGU


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie uprzejmie informuje, że w dniu 25.06.2012 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie Przebudowy pomieszczeń na sale rehabilitacyjne.
Została wybrana oferta firmy Usługi Remontowo-Budowlane Dorota Kozłowska 14-500 Braniewo ul. Elbląska 49 14-500 Braniewo - jako oferta najkorzystniejsza cenowo.
Wpłynęły 3 oferty wszystkie spełniały wymagane warunki i otrzymały następującą punktację:

1. Oferta Nr 1 Usługi Remontowo-Budowlane Dorota Kozłowska 14-500 Braniewo
ul. Elbląska 49. Wartość oferty brutto - 170.201,68 zł
oferta uzyskała ocenę - 100 pkt.


2.P.H.U.BOMOT Bogusław Gajdamowicz 14-500 Braniewo ul. Kościuszki 100
Wartość oferty brutto - 186.540,92 zł
oferta uzyskała ocenę - 91,24pkt.


3. Firma BOB Katarzyna Gutkowska 14-500 Braniewo ul. Kościuszki 95 B
Wartość oferty brutto - 192.506,53 zł
oferta uzyskała ocenę - 88,41 pkt.


Przetarg wygrała oferta Nr.1
_____________________________________________________________________

Braniewo dnia 08.06.2012r.
Nr sprawy 2/RB/2012


Numer ogłoszenia: 192990 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJąCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2442366, faks 55 2442366.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wspl-braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREśLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajšcego: Przebudowa istniejących pomieszczeń na sale rehabilitacyjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania są roboty budowlane w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń na sale rehabilitacyjne wykonanie robót remontowo budowlanych w tym instalacji elektrycznej. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany (2 części) wraz z opisami technicznymi (załšczniki do SIWZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częœciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Niewymagalne

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowišzek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (przedłożenie dokumentu uprawniającego - zezwolenia)

 • III.3.2) Wiedza i doœwiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym (przedłożenie wykazu robót z 3 lat o podobnym charakterze)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót - posiadane uprawnienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oœwiadczenia jakie mają złożyć wykonawcy zostały określone i wyszczególnione w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OśWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oœwiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoœci, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwoœć ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wspl-braniewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 pokój 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 pokój 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

tryb postępowania - przetarg nieograniczonyCzęść I. Informacje ogólne


Przebudowę istniejących pomieszczeń fizjoterapii na sale rehabilitacyjne – ( zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011 ( Dz.U.Nr 31 poz.158 ) oraz z dostosowaniem do wymogów Wojskowego Inspektora Sanitarnego oraz do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690)
Termin wykonania zamówienia do 15 września 2012 r.
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny przedstawiony w załączniku Nr A do niniejszej specyfikacji.

2. Warunki zakwalifikowania firm do przetargu :

Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy spełniające warunki zawarte w pkt. 4. niniejszej specyfikacji oraz:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 2 o zamówieniach publicznych
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników wykwalifikowanych zdolnych do wykonywania zamówienia
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3. Warunki składania ofert :

a/ Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Oferent który złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie podlega dyskwalifikacji.
b/ Oferent zobligowany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
c/ Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
d/ Opisaną i oznaczoną ofertę podpisują osoby uprawnione do prawnego reprezentowania firmy w obrocie zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

Część II. Dokumentacja przetargowa

4. Zawartość dokumentacji przetargowej.
W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej oferentom, wchodzą :

a/ Ogłoszenie o przetargu.
b/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami :

- załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlany w częściach: architektura i konstrukcja, przedmiary robót; rys.1; rys.2; rys.3; rys.4; rys.5 oraz instalacja elektryczna z rysunkami, opisami oraz przedmiarem robót.
- załącznik B - / Wzór umowy /
c/ - załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami /:
- załącznik Nr 1. - / formularz cenowy - kosztorysy ofertowe-oraz przedmiary robót Do pobrania na stronie internetowej zamawiającego
- załącznik Nr 2. - / oświadczenie o związaniu ofertą /,
- załącznik Nr 3. - / oświadczenie o spełnianiu warunków okreœlonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
- załącznik Nr 4. - / oświadczenie o spełnianiu warunków okreœlonych w art. 24 ust1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
- załącznik Nr 5. - / oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,
- załącznik Nr 6. - / oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne/,
- załącznik Nr 7. - / wykaz robót z 3 lat o podobnym charakterze /,
- załącznik Nr 8 - / wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia)/,
- załącznik Nr 9.- / wykaz przewidzianych podwykonawców /,

Część III. Opis kryteriów i dokonywania oceny spełniania wymagań.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUMZnaczenie w %
Cena brutto (z VAT) 100%
RAZEM100%Część IV. Sporządzanie ofert.

5. Dokumenty składające się na ofertę.
Dla uzyskania ważnoœci oferty musi ona zawierać dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie :
a/ wypełniony formularz ofertowy /wg określonego wzoru/ wraz z załącznikami /od 1 do 9 / wymienionymi w części II. pkt. 4 c niniejszej specyfikacji.
6. Cena ofertowa.
. W komplecie ofertowym znajdować się musi pełny kosztorys ofertowy, określający cyfrowo i słownie cenę przedmiotu przetargu - zamówienia. Ofertę przedłożyć w cenach netto plus należny podatek VAT. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podaniem bazy cenotwórczej. Zaakceptowana cena ofertowa jest niezmienna bez względu na to czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonania.
7. Termin związania z ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią zwišzany przez okres 30 dni kalendarzowych, liczšc od terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważnoœć do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych liczšc od ostatecznego terminu składania ofert. Przed upływem związania złożoną ofertę zamawiający rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony.
8. Wszelkie wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Część V. Składanie ofert.

9. Opakowanie i znakowanie ofert.
Opakowanie i znakowanie ofert w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub opakowaniach, oznakowany jako oryginał. należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. a/ Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres :
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11, oraz powinna być oznakowana symbolem
Dział fizjoterapii – przebudowa istniejšcych pomieszczeń na sale rehabilitacyjne
b/ Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwš i dokładnym adresem oferenta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.
10. Termin składania ofert.
a/ Oferty należy składać na adres :
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 nie póŸniej niż do dnia 25 czerwca 2012 roku do godziny 10.00
b/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Część VI. Otwarcie i ocena ofert.

11. Otwarcie ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 Przy otwarciu ofert mogą być uprawnieni przedstawiciele oferentów. W przypadku nieobecności oferenta przy otwarciu ofert zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będš otwierane. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych : a/ nazwa i adres oferenta.
b/ cena oferty.
Na zakończenie nastąpi sporzšdzenie protokołu sesji otwarcia ofert oraz przyjęcia do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych na sesji. protokół ten zostanie następnie publicznie odczytany. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastšpi zamknięcie sesji.
12. Ocena ofert.
W celu uznania ważności oferty, zostanš dokładnie sprawdzone czy zawierają wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt. 4. niniejszej specyfikacji. Brak jakiegokolwiek z tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności oferentów oraz poziomu cen ofertowych. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami zawartymi w pkt. 13 niniejszej SIWZ oraz w pkt. Ogłoszenia o przetargu ..... /. Informacje dotyczšce badania i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób nie związanych urzędowo z postępowaniem przetargowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz podstaw i sposobu kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega, że nie będzie proponował lub dopuszczał zmiany ceny ofertowej, z wyjątkiem zmian spowodowanych koniecznością poprawy oczywistych błędów i omyłek.
Część VI. Wybór oferenta i zawarcie umowy.
13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

1)KRYTERIUM - cena brutto

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
Cena badanej ofert brutto

14. Wybór oferenta.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający podpisze umowę z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego na zasadach okreœlonych w pkt. 18 specyfikacji.
15. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu.
Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:
a/ odrzucono wszystkie oferty,
b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którš zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
c/ wystąpiła istotna zmiana okolicznoœci powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wczeœniej przewidzieć.
16. Ogłoszenie wyników przetargu.
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone po wyborze wykonawcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.wspl-braniewo.pl
17. Powiadomienie oferentów o wyniku przetargu.
Oferent wybrany do zawarcia umowy zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane przed upływem okresu ważności ofert.
18. Zawarcie umowy.
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent zobligowany jest przybyć w miejsce wskazane przez zamawiającego w celu podpisania umowy.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczšcych SIWZ.
1) Dostawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaœnień, chyba, że prośba o wyjaœnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
3) Jednoczeœnie pisemna treœć wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim dostawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego, bez ujawniania żródła zapytania, oraz ogłoszona na stronie internetowej zamawiającego. 4) Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania wyjaśnień: Paniš Aleksandrę Wojtkiewicz kontakt: tel. 0-55 244 23 66 od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 14.00
21. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
1.Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy , zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póżniej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. /Art.94 upzp /.

Część VII. Protesty i odwołania.

22. Protesty i odwołania.
Wykonawcom, których interes prawny dostał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługujš środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 22 pkt. /od nr 1 do nr 22/ i została sporządzona na 4 stronach ponumerowanych od nr 4 do nr 7.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

* załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlany w częściach: architektura i kostrukcja, przedmiar robót, rys.1, rys.2, rys.3, rys.4, rys5; oraz instalacja elektryczna z rysunkami, opisami i przedmiarem robót. /,

* załącznik B - / Projekt umowy /

* załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami /,

* załącznik Nr 1 - / przedmiary robót/,

* załącznik Nr 2. - / Oświadczenie o związaniu ofertą /,

* załącznik Nr 3. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,

* załącznik Nr 4. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24
ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,


* załącznik Nr 5. - / Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,

* załącznik Nr 6. - / Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,

* załącznik Nr 7. - / Wykaz robót z 3 lat o podobnym charakterze /,

* załącznik Nr 8. - / Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,

* załącznik Nr 9.- / Wykaz przewidzianych podwykonawców /,
Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.