o nas

aktualno¶ci

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP


Braniewo dnia 19.06.2015r.W dniu 19.06.2015 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie informuje o zakupie aparatury do fizykoterapii:

- Aparat do diatermii;
- Aparat do magnetoterapii;
- Aplikator skanujący do laseroterapii;
w firmie MEDEN - INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin w ramach zamówienia z wolnej ręki (ustawa PZP art.4 pkt.8)DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________

Braniewo dnia 27.05.2015r.OGŁOSZENIE- Aparat do diatermii;
- Aparat do magnetoterapii;
- Aplikator skanujący do laseroterapii;

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ W BRANIEWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (ustawa PZP art.4 pkt.8) - Aparat do diatermii;
- Aparat do magnetoterapii;
- Aplikator skanujący do laseroterapii;
NA:

Dostawę i montaż aparatury do fizykoterapii j.n.:
- Aparat do diatermii;
- Aparat do magnetoterapii;
- Aplikator skanujący do laseroterapii;

Termin składania ofert do dnia 10 czerwca 2015 r.

Wymagania techniczne 2013; takie jak po uwzględnionych zapytaniach do przetargu nieograniczonego z dnia 20.05.2015 r., który został unieważniony.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________


Braniewo dnia 20.05.2015r.WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ w Braniewie uprzejmie zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr D/1/2015 przeprowadzonego w dniu 20.05.2015r w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury do fizykoterapii w związku z zaistniałymi błedami formalnymi w SIWZ i załącznikach.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
mgr Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU:

„Dostawa i montaż aparatu do diatermii, aparatu do magnetoterapii oraz aplikatora skanującego do laseroterapii dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ z siedzibą w Braniewie, ul. Stefczyka 11”

Nr sprawy: D/1/2015 Nr ogłoszenia 54769-2015

Pytanie 1

Dot. Aparat do magnetoterapii

Czy Zamawiający dopuści aparat do magnetoterapii z aplikatorem szpulowym niskoprądowym o średnicy 300mm oraz aplikatorem szpulowym wysokoprądowym o średnicy 610mm, co w żaden sposób nie wpływa na parametry wykonywanej terapii?

Ad.pytania 1

Odpowiedź brzmi: Tak pod warunkiem prawidłowej bezawaryjnej współpracy aplikatora szpulowego z aparatem.

Pytanie 2

Dot. aparatu do diatermii

Czy zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w:

• 2 niezależne kanały

• Elektroda indukcyjna o średnicy 140 mm, z ramieniem i przewodem – szt. 1

• Elektroda indukcyjna o średnicy 80 mm, z ramieniem i przewodem – szt. 1

• wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD

• 38 procedur terapeutycznych wprowadzonych przez producenta.

• możliwość wprowadzenia do pamięci własnych procedur terapeutycznych ( max. 50 )

• tryb "free", w którym użytkownik: może tworzyć swoje własne programy terapeutyczne i zmieniać parametry. zabiegów

• Średnia moc w impulsie ( dla termoplody 140 mm):

- przy pracy jednokanałowej 70W

- przy pracy dwukanałowej 2x40W

• Średnia moc w impulsie ( dla termoplody 80 mm):

- przy pracy jednokanałowej 32W

- przy pracy dwukanałowej 2x32W

• Częstotliwość: 27,12 MHz

• Moc szczytowa w impulsie: 200W

• Szerokość impulsu: w zakresie od 65 – 400 µs

• Częstotliwość powtarzania impulsów:

- przy pracy jednokanałowej 25 do 875 Hz

• - przy pracy dwukanałowej 25 do 500 Hz

• Wymiary: 930 x 380 x 360 mm

• Waga 43kg

Leżanka zabiegowa drewniana, pozbawiona elementów metalowych o wymiarach 187 x 64 x 70(dł x szer x wys), z regulowanym zagłówkiem w przedziale 0-25°, max. obciążenie wagowe 150 kg, z wieszakiem na ręcznik papierowy o szerokości max. 50

Ad.pytania 2

Odpowiedź brzmi: tak wymagam

Pytanie 3

Dot. aparatu do magnetoterapii

Czy zamawiający dopuści zamiast apikatora niskoprądowego o śr. 35 cm aplikatur wysokoprądowy o śr.35 cm?

Ad. Pytania 3

Odpowiedź brzmi: Tak możemy dopuścić aplikatur wysokoprądowy.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu diatermii o następujących parametrach:

Współpraca z aplikatorami indukcyjnymi i kondensatorowymi

• Gotowe programy terapeutyczne

• Programy użytkownika

• Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

• 6-przegubowe ramiona, rotacja 360º

• Łatwa wymiana aplikatorów

• Encyklopedia z opisami terapii oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów

• Możliwość tworzenia i zapisywania 100 własnych programów użytkownika

• Baza danych pacjenta

parametry techniczne:

Interfejs użytkownika kolorowy ekran dotykowy 5,7"

Tryb indukcyjny/kondensatorowy 1 lub 2 kanały indukcyjne 1 kanał kondensatorowy

Moc Impulsowa 400W

Ciągła 200W

Programy terapeutyczne 62 gotowe programy

Encyklopedia moc urządzenia 200 W, zasilanie 230 V/ 50-60 Hz

Programy użytkownika 100 programów definiowanych przez użytkownika

Częstotliwość pracy 27,12 MHz

Częstotliwość impulsu 50-1500 Hz

Częstotliwość trwania impulsu 50-2000 µs

Ad.pytania 4:

Odpowiedź brzmi: Tak dopuszczamy;

Pytanie 5) Prosimy o dopuszczenie aparatu do magnetoterapii z cewkami wysokoprądowymi lub niskoprądowymi. Z informacji producentów zestaw z cewką niskoprądową i wysokoprądową nie występuję i firmy takiego zestawu nie produkują.

Ad. Pytania 5:

Odpowiedź brzmi: Dopuszczamy aparat do magnetoterapii z cewkami wysokoprądowymi.
_____________________________________________________________________

Nr sprawy D/1/2015

Numer ogłoszenia: 54769 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Dostawa i montaż aparatury do fizykoterapii j.n.:

- Aparat do diatermii;

- Aparat do magnetoterapii;

- Aplikator skanujący do laseroterapii;

dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ

w Braniewie

CPV–33150000-6; 33158000-2; 33158500-7;

na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473,z 2014 r. poz.423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz.349 )

I. Zamawiający:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Stefczyka 11 14-500 Braniewo ; adres strony internetowej : www.wspl-braniewo.pl

II. Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż aparatu do diatermii, aparatu do magnetoterapii oraz aplikatora skanującego do laseroterapii dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ z siedzibą w Braniewie ul. Stefczyka 11

Wszelkie znaki towarowe i patenty użyte w SIWZ, jak i załącznikach do niej są tylko wyznacznikiem minimalnych parametrów wymaganego przez Zamawiającego sprzętu.

Wykonawca może zaproponować równoważny sprzęt o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej.

Szczegółowy opis zawiera formularz ofertowy - załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

III. Etapy realizacji zamówienia

W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy :

  • Dostawę aparatury
  • Montaż aparatury
  • Przeszkolenie użytkowników aparatów
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
IV. Oferty wariantowe, częściowe:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji – 1 miesiąc od chwili podpisania umowy.

VI. Dostawa, instalacja, i szkolenie:

Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje i dostosuje aparaty do potrzeb Zamawiającego wraz ze wszelkim niezbędnym dla ich funkcjonowania oprogramowaniem oraz przeszkoli w zakresie obsługi użytkowników zakupionej aparatury.

W ramach szkolenia użytkowników przekazana musi zostać wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania aparatów. Zakres przeszkolenia obejmuje 3 osoby.

VII. Usługi serwisowe

W ramach minimum 24 miesięcznego bezpłatnego okresu gwarancji Wykonawca zapewni m.in.:

a) Usuwanie awarii sprzętu;

b) Bieżącą pomoc w użytkowaniu;

c) wizyty serwisowe – częstotliwość zgodnie z przepisami;

Po okresie gwarancji Wykonawca zapewni pogwarancyjny odpłatny serwis.

VIII. Dodatkowe informacje
  1. Koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca ze swoich środków.
  2. Wykonawca dostarczy dokumentację pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi aparatury.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie się zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r.,

6. Wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ łącznie ze wzorem umowy,

7. Przygotują ofertę z zgodnie z wytycznymi:

a) oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką zgodnie z drukiem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) formularz ofertowy - załącznik nr 2 musi być przedstawiony w formie pisemnej. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,

c) ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz, wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji,

d) każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i opatrzona podpisem osoby upoważnionej,

e) wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich rozłączenie bez naruszenia integralności oferty,

f) oferta winna zawierać spis treści,

g) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez wprowadzania do ich treści zmian czy dodawania jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

i) ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

j) wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia /nie spełnia” W przypadku nie spełniania jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Dokumenty jakie winna zawierać oferta:

1. Druk oferty zgodnie z wzorem w formie pisemnej – (załącznik nr 1 do SIWZ),

2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ),

3. Projekt umowy – (załącznik nr 5 do SIWZ)

4. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda do oferty załączenia dokumentów:

4.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 – (załącznik nr 3 doSIWZ)

4.2. Oświadczenie wykonawcy że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 – (załącznik nr 4 do SIWZ)

5. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda do oferty załączenia dokumentów:

5.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

5.2 oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

5.3 oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne

6. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy przedstawić następujące dokumenty:

6.1 - wykaz wykonania minimum trzech zamówień podobnym zakresie z

wyszczególnieniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zaokres ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

wykonania minimum dwóch zamówień w tym okresie, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że

dostawy zostały wykonane należycie.

– załącznik nr 6.

v Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień wymagane jest, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie oferenta z postępowania. Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 24 Ustawy„Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r.

Zastrzeżeniu mogą podlegać tylko i wyłącznie te informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm./.

Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz winny być one zabezpieczone w odpowiedni sposób przez wykonawcę przed możliwością zapoznania się ich treścią poprzez osoby spoza komisji przetargowej.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako poufne.

XI. Sposób udzielania wyjaśnień na temat SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 w kwestiach budzących wątpliwości co do SIWZ Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie zapytania proszę kierować na adres email : wsplbraniewo@wp.pl

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. Pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie późnij niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

XII. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

- P. Aleksandra Wojtkiewicz – tel. 55 244 2366

Od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00

- P. Ewa Januszko – tel. 26 131 5581

XIII. Wadium

1. Wadium nie wymagalne

XIV. Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą 30 dni liczony od ostatecznego terminu składania ofert. Zgodnie z art. 182 ust. 6 w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta przetargowa na Dostawę, aparatury do fizykoterapii dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie - nie otwierać przed dniem 20.05.2015r. ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stefczyka 11 pok.109 do godz. 10:00 do dnia 20.05.2015 r.

Na podstawie art. 84 ust. 2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminu do wniesienia odwołania.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2015r. w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Stefczyka 11 o godzinie 11:00 w sali nr 109 w budynku przychodni.

Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Na podstawie art. 26 ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie późnij niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

XVI. Waluty w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XVII. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania wyboru.

Lp.

Rodzaj kryterium

Ranga (waga)kryterium

w pkt.

1.

Cena

95 pkt

2.

Koszty serwisu pogwarancyjnego (przegląd)

5 pkt.

Max.ilość uzysk.punktów

100 pkt.

1. Oferowana cena [wartość brutto]

W kryterium cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:

Pc = (C min : C b) x 95

gdzie:

Pc – uzyskana liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

C b – cena brutto badanej oferty

2. Oferowane koszty serwisu pogwarancyjnego [wartość brutto]

W kryterium koszty serwisu pogwarancyjnego oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:

Pc = (C min : C b) x 5

gdzie:

Pc – uzyskana liczba punktów w kryterium koszty serwisu pogwarancyjnego

C min – najniższa wartość kosztów serwisu brutto oferty sposób złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

C b – koszty serwisu brutto badanej oferty

XVIII. Formalności jakie muszą być spełnione po wyborze oferty.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu /wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania/ zamieszczając stosowne ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie /tablica ogłoszeń/, stronie internetowej oraz prześle te informacje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu pocztą elektroniczną.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela we wskazanym terminie skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w art. 46 ust. 5 pkt.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

XIX. Środki odwoławcze.

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniając wniesienie odwołania.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. Postanowienia końcowe

1. Zasady udostępniania dokumentów.

1.1 Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

1.2 Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

O zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu przez wykonawcę pisemnego wniosku o udostępnienie wyszczególnionych dokumentów,

O zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

O zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

O zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów,(koszt ksera za stronę A4 - 0,50 zł),

udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

XXI. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – druk oferty

2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 22

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie z art. 24

5. Załącznik nr 5 – projekt umowy

6. Załącznik nr 6 – wykaz wykonywanych dostaw

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu przetargowym okre¶la Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaDYREKTOR WSPL SP ZOZ
mgr Kazimierz Kapłon

Zał±czniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 – oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 – projekt umowy

Załącznik nr 6 – wykaz wykonywanych dostawWszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.