o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP

Nr sprawy 1/RB/2012
Braniewo dn.17. 04.2012 r.

OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIECIU PRZETARGU


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie uprzejmie informuje, że w dniu 17.04.2012 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na sale rehabilitacyjne obejmujący wykonanie wentylacji mechanicznej.

Wpłynęły 2 oferty:
1. Oferta Nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SANIVEST Magdalena Radzka
ul. Rydygiera 27b/15 87-100 Toruń na kwotę netto 31.258,00 zł - oferta uzyskała ocenę 100 pkt.

2. Oferta Nr 2 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy KLIMAT-EL inż.B. Bidziński ul. Wierzbowa 1 82-300 Elbląg na kwotę netto 32.549,91 zł uzyskała 96 pkt.

Przetarg wygrała oferta Nr.1
_____________________________________________________________________

Braniewo dnia 26.03.2012r.
Numer ogłoszenia: 92760-2012 ; data zamieszczenia: 26.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJąCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2442366, faks 055 2442366.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREśLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń na sale rehabilitacyjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania są roboty budowlane w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń na sale rehabilitacyjne wykonanie wentylacji mechanicznej. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany wraz z opisem technicznym ( załączniki do SIWZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8, 45.33.12.10-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. - ( w ogłoszeniu o zamówieniu nastąpiła pomyłka, że dopuszcza się złożenie oferty wariantowej)


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2012SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: niewymagalne

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (przedłożenie dokumentu uprawniającego - zezwolenia )

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym ( przedłożenie wykazu robót z 2 lat o podobnym charakterze)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót - posiadane uprawnienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia jakie mają złożyć wykonawcy zostały określone i wyszczególnione w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OśWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspl-braniewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 I piętro pokój 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 I piętro pokój 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegają\cych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

tryb postępowania - przetarg nieograniczonyCzęść I. Informacje ogólne


1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie zamówienia

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie z siedzibą pod adresem 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11
tel. 0-55 244 23 66 fax. 0-55 244 23 66 zwana w dalszym ciągu zamawiającym zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych (w ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego w portalu UZP za nr 92760-2012 ) obejmujące swym zakresem :

Przebudowę istniejących pomieszczeń na sale rehabilitacyjne - wykonanie wentylacji mechanicznej ( zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. ( Dz.U.Nr 213 poz.1568 )
Termin wykonania zamówienia do 31 maja 2012 r.
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny przedstawiony w załączniku Nr A do niniejszej specyfikacji.

2. Warunki zakwalifikowania firm do przetargu :

Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy spełniające warunki zawarte w pkt. 4. niniejszej specyfikacji.

3. Warunki składania ofert :


a/ Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Oferent który złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie podlega dyskwalifikacji.

b/ Oferent zobligowany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.

c/ Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

Część II. Dokumentacja przetargowa

4. Zawartość dokumentacji przetargowej.

W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej oferentom, wchodzą :
a/ Ogłoszenie o przetargu.
b/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami :

- załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlano-wykonawczy wraz z opisem technicznym, schematy (rys.W-1, rys.W-2), obliczenia; /,

- załącznik B - / Wzór umowy /,

c/ - załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami /:
- załącznik Nr 1. - / formularz cenowy - kosztorysy ofertowe- nakładcze
a/ Poradnia Pediatryczna - modernizacja pomieszczeń na parterze w budynku WSPL SP ZOZ w Braniewie /,

- załącznik Nr 2. - / oświadczenie o związaniu ofertą /,

- załącznik Nr 3. - / oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,

- załącznik Nr 4. - / oświadczenie o spełnianiu warunków określonych
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,

- załącznik Nr 5. - / oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,

- załącznik Nr 6. - / oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,

- załącznik Nr 7. - / wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze /,

- załącznik Nr 8. - / wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,

- załącznik Nr 9.- / wykaz przewidzianych podwykonawców /,


Część III. Opis kryteriów i dokonywania oceny spełniania wymagań.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUMZnaczenie w %
Cena brutto (z VAT) 100%
RAZEM100%


Część IV. Sporządzanie ofert.

5. Dokumenty składające się na ofertę.

Dla uzyskania ważności oferty musi ona zawierać dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie :

a/ Wypełniony formularz ofertowy /wg określonego wzoru/ wraz z załącznikami /od 1 do 10 / wymienionymi w części II. pkt. 4 C niniejszej specyfikacji.

6. Cena ofertowa.

Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podaniem bazy cenotwórczej. Zaakceptowana cena ofertowa jest niezmienna bez względu na to czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonania.

7. Termin związania z ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych licząc od ostatecznego terminu składania ofert. Przed upływem związania złożoną ofertę zamawiający rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony.

8. Wszelkie wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Część V. Składanie ofert.

9. Opakowanie i znakowanie ofert.

Opakowanie i znakowanie ofert w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub opakowaniach, oznakowany jako /oryginał/. należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

a/ Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres : Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11, oraz powinna być oznakowana symbolem:

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA SALE REHABILITACYJNE

b/Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.

10. Termin składania ofert.

a/ Oferty należy składać na adres :
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11
nie póżniej niż do dnia 17 kwietnia 2012 roku do godziny 10.00

b/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Część VI. Otwarcie i ocena ofert.

11. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2012 roku
o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie,
14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11.

Przy otwarciu ofert mogą być uprawnieni przedstawiciele oferentów. W przypadku nieobecności oferenta przy otwarciu ofert zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych :

a/ nazwa i adres oferenta.

b/ cena oferty.

Na zakończenie nastąpi sporządzenie protokołu sesji otwarcia ofert oraz przyjęcia do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych na sesji. protokół ten zostanie następnie publicznie odczytany. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastąpi zamknięcie sesji.

12. Ocena ofert.

W celu uznania ważności oferty, zostaną dokładnie sprawdzone czy zawierają wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt. 4. niniejszej specyfikacji. Brak jakiegokolwiek z tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności oferentów oraz poziomu cen ofertowych. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami zawartymi w / pkt. 13 niniejszej SIWZ oraz w pkt. Ogłoszenia o przetargu ..... /. Informacje dotyczące badania i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób nie związanych urzędowo z postępowaniem przetargowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz podstaw i sposobu kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega, że nie będzie proponował lub dopuszczał zmiany ceny ofertowej, z wyjątkiem zmian spowodowanych koniecznością poprawy oczywistych błędów i omyłek.

Część VI. Wybór oferenta i zawarcie umowy.

13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

1)KRYTERIUM - cena brutto

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ----------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %
Cena badanej oferty brutto
14. Wybór oferenta.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający podpisze umowę z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego na zasadach określonych w pkt. 18 specyfikacji.

15. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu.

Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:
a/ odrzucono wszystkie oferty,

b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

c/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16. Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone po wyborze wykonawcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.wspl-braniewo.pl

17. Powiadomienie oferentów o wyniku przetargu.

Oferent wybrany do zawarcia umowy zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane przed upływem okresu ważności ofert.

18. Zawarcie umowy.

W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent zobligowany jest przybyć w miejsce wskazane przez zamawiającego w celu podpisania umowy.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:


1) Dostawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

3) Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim dostawcom, którzy pobrali siwz od zamawiającego, bez ujawniania żródła zapytania, oraz ogłoszona na stronie internetowej zamawiającego.

4) Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania wyjaśnień: Panią Aleksandrę Wojtkiewicz
kontakt: tel. 0-55 244 23 66

od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 14.00

21. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy , zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póŸniej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. /Art.94 upzp /.

Część VII. Protesty i odwołania.

22. Protesty i odwołania.

Wykonawcom, których interes prawny dostał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 22 pkt. /od nr 1 do nr 22/ i została sporządzona na 4 stronach ponumerowanych od nr 4 do nr 7.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

* załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlany wraz z opisem technicznym, schematy poradni, opis wykonania instalacji elektrycznej, schematy instalacji /,

* załącznik B - / Wzór umowy /

* załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami /,

* załącznik Nr 1 - / formularz cenowy - Przedmiar robót /,

* załącznik Nr 2. - / Oświadczenie o związaniu ofertą /,

* załącznik Nr 3. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,

* załącznik Nr 4. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24
ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,


* załącznik Nr 5. - / Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,

* załącznik Nr 6. - / Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,

* załącznik Nr 7. - / Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze /,

* załącznik Nr 8. - / Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,

* załącznik Nr 9.- / Wykaz przewidzianych podwykonawców /,
Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.