o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIPBraniewo dnia 15.12.2010r.
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUDyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie zawiadamia, że Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ na rok 2011 został rozstrzygnięty i zakończony w dniu 15.12.2010r.
Wpłynęły 3 oferty - wszystkie oferty spełniały warunki i zostały przyjęte jako koszystne do realizacji świadczeń zdrowotnych w 2011r.
Wszyscy oferenci zostali zawiadomieni na pismie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________


Braniewo dnia 26.11.2010r.

1/KSZ/2010

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne
na rok 2011 - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

1. Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie adres: 14-500 BRANIEWO
ul. Stefczyka 11 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 93, poz.592) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23.12.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr.283 poz.2825) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:


Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ):
- świadczenia lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (5 os.)


2. Oferta powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz. U. Nr 93, poz. 592/ oraz Materiałom Konkursowym, dostępnym wraz ze wzorami umów i ofert w Siedzibie Ogłaszającego w terminie od dnia 26.11.2010 oraz na stronie internetowej : wspl-braniewo.pl

3. Umowa na świadczenie zdrowotne zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 03.01.2011 r.

4.Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszającego, tj. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, adres: 14-500 Braniewo ul. STEFCZYKA 11 do dnia 15.12.2009r. do godz. 10:00, w formie określonej w materiałach konkursowych (forma pisemna w zamkniętej kopercie z napisem:
Oferta na świadczenia zdrowotne - 1/KSZ/2010: oznaczenie zakresu świadczeń.


5. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 15.12.2010 o godz.11:00 w siedzibie WSPL SP ZOZ w Braniewie pokój nr 106.

6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póżniej niż 16.12.2010r.

7. Termin związania ofertą wynosi 22 dni i jest liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

9. Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z §16 i §17 Rozporządzenia MZiOS z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz.U. Nr 93 poz. 592).

DYREKTOR WSPL SP ZOZ

Kazimierz Kapłon


Załączniki do pobrania:

Materiały konkursowe 2011

Wzór oferty

Wzór umowy POZ dla dzieci i młodzieży załącznik nr 2.1

Wzór umowy POZ - załącznik nr 2.2 - Umowa kontraktowa na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.