o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIPBraniewo dnia 22.12.2011r.

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSUDyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie zawiadamia, że KONKURS OFERT NA śWIADCZENIA ZDROWOTNE W 2011 r.został rozstrzygnięty i zakończony w dn.22.12.2011 r.
Wpłynęły 22 oferty - wszystkie spełniały warunki i zostały przyjęte jako korzystne do realizacji świadczeń zdrowotnych w 2012-2013 roku.
Wszyscy oferenci zostali zawiadomieni na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

_______________________________________________________________


Braniewo dnia 07.12.2011r.

1/KSZ/2011

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA śWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie adres: 14-500 BRANIEWO
ul. STEFCZYKA 11 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 93, poz.592) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23.12.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr.283 poz.2825) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:


Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej z:

chirurgii ogólnej (2 os.),
- neurologii (1 os.),
- okulistyki (1 os.),
- dermatologii (1 os.),
- otolaryngologii (1 os.),
- stomatologii (1 os.),
- psychiatrii( 2 os.),
- psycholog kliniczny (1 os.),
- badań USG i radiologii (1 os.),
- badań USG - DOPPLER DUPLEX (1 os.),
- urologii (1 os.),
- ortopedii i traumatologii (2 os.),
- ginekologii i położnictwa (2 os.),
- pulmonologii ( 1 os.)

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ):

- świadczenia lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (5 os.)

Usługi w zakresie analityki medycznej:
świadczenia zdrowotne w zakresie analityki medycznej należy rozumieć wykonywanie usług, polegających na :

- pobieranie materiału do badań (krew i mocz),
- prowadzenie statystyki medycznej,
- prowadzenie rejestru badań i wyników,
- przygotowanie i oznakowanie pobranego materiału do wysyłki,
- utrzymanie zabezpieczenia w materiałach


2. Oferta powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz. U. Nr 93, poz. 592/ oraz Materiałom Konkursowym, dostępnym wraz ze wzorami umów i ofert w Siedzibie Ogłaszającego w terminie od dnia 07.12.2011r. oraz na stronie internetowej : wspl-braniewo.pl

3. Umowa na świadczenie zdrowotne zostanie zawarta na okres 24 miesięcy. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 02.01.2012 r.

4.Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszającego, tj. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, adres: 14-500 Braniewo ul. STEFCZYKA 11 do dnia 22.12.2011r. do godz. 10:00, w formie określonej w materiałach konkursowych (forma pisemna w zamkniętej kopercie z napisem:
Oferta na świadczenia zdrowotne - 1/KSZ/2011: oznaczenie zakresu świadczeń.


5. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 22.12.2011 o godz.11:00 w siedzibie WSPL SP ZOZ w Braniewie pokój nr 106.

6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póżniej niż 23.12.2011

7. Termin związania ofertą wynosi 16 dni i jest liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

9. Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z §16 i §17 Rozporządzenia MZiOS z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz.U. Nr 93 poz. 592).

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


Załączniki do pobrania:

Materiały konkursowe 2011

Wzory ofert - załącznik nr 1

Wzór umowy POZ dla dzieci i młodzieży - załącznik nr 2.1

Wzór umowy POZ dla dorosłych - załącznik nr 2.2

Wzór umowy - załącznik nr 2.3 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Wzór umowy - Załącznik nr 2.4 - Stomatolog

Wzór umowy - załącznik nr 2.5 - Radiodiagnostyka

Wzór umowy - załącznik nr 2.6 - Protetyk

Wzór umowy - załącznik nr 2.7 - Analityk laboratoryjny

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.