o nas

aktualno¶ci

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIPBraniewo dnia 18.12.2013r.

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSUDyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie zawiadamia, że KONKURS OFERT NA ¶WIADCZENIA ZDROWOTNE W 2014 - 2016 r. r.został rozstrzygnięty i zakończony w dn.18.12.2013 r.
Wpłynęło 21 ofert - wszystkie spełniały warunki i zostały przyjęte jako korzystne do realizacji ¶wiadczeń zdrowotnych w 2014-2016 roku.
Wszyscy oferenci zostali zawiadomieni na pi¶mie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

_______________________________________________________________


Braniewo dnia 29.11.2013r.

1/KSZ/2013

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na ¶wiadczenia zdrowotne
na lata od 2014 - 2016

1. Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie adres: 14-500 BRANIEWO
ul. Stefczyka 11 działaj±c na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112,poz.654 z późn. zm.) oraz ustawy o ¶wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r.nr 164, poz.1027 z póź.zm.)) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowi±zkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmujł±cego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr.293 poz.1729) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:


Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej z:


- chirurgii ogólnej (1 os.)

- neurologii (1 os.)

- dermatologii (1 os.)

- otolaryngologii (1 os.)

- stomatologii (1 os.)

- badań USG i radiologii (1 os.)

- urologii (2 os.)

- ortopedii i traumatologii (3 os.)

- ginekologii i położnictwa (1 os.)

- pulmonologii ( 1 os.)

- psychiatrii ( 2 os.)

- psychologii ( 1 os)Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ):


- ¶wiadczenia lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (5 os.)Usług technicznych w zakresie protetyki stomatologicznej ( 1 os.):


- Należy rozumieć wykonywanie protez zębowych na zlecenie lekarza stomatologa WSPL .


2. 2. Oferta powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. Nr 81, poz. 484/ oraz Materiałom Konkursowym, dostępnym wraz ze wzorami umów i ofert w Siedzibie Ogłaszaj±cego w terminie od dnia 29.11.2013 oraz na stronie internetowej : wspl-braniewo.pl

3. Umowa na ¶wiadczenie zdrowotne zostanie zawarta na okres 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia udzielania ¶wiadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 02.01.2014 r.

4.Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszaj±cego, tj. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, adres: 14-500 Braniewo ul. STEFCZYKA 11 do dnia 16.12.2013r. do godz. 10:00, w formie okre¶lonej w materiałach konkursowych (forma pisemna w zamkniętej kopercie z napisem:
Oferta na ¶wiadczenia zdrowotne - 1/KSZ/2013 w zakresie : oznaczenie zakresu ¶wiadczeń.

5. Otwarcie ofert konkursowych nast±pi w dniu 16.12.2013 o godz.10:00 w siedzibie WSPL SP ZOZ w Braniewie pokój nr 106.

6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nast±pi nie póżniej niż 20.12.2013r.

7. Termin zwi±zania ofert± wynosi 16 dni i jest liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Ogłaszaj±cy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

9. 9. Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027)..

DYREKTOR WSPL SP ZOZ

Kazimierz Kapłon


Zał±czniki do pobrania:

Materiały konkursowe 2014

Oświadczenie

zał.1do konkursu ofert

Wzór umowy POZ dla dzieci i młodzieży zał.2.1

Wzór umowy POZ zał.2.2

Wzór umowy zał.2.3

Wzór umowy zał. 2.4

Wzór umowy zał. 2.5

Umowa na wykon.zał.2.6

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.