o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIPBraniewo dnia 22.12.2016r.

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSUDyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie zawiadamia, że KONKURS OFERT NA śWIADCZENIA ZDROWOTNE W 2017 - 2019 r. r.został rozstrzygnięty i zakończony w dn.22.12.2016 r.
Wpłynęło 28 ofert - wszystkie spełniały warunki i zostały przyjęte jako korzystne do realizacji świadczeń zdrowotnych w 2017-2019 roku.
Wszyscy oferenci zostali zawiadomieni na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

_______________________________________________________________
Braniewo dnia 25.11.2016r.

1/KSZ/2016

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne
na lata od 2017 - 2019

1. Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie adres: 14-500 BRANIEWO
ul. Stefczyka 11 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112,poz.654 z póŸn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r.nr 164, poz.1027 z póŸ.zm.)) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmujłącego zamówienie na świadczenie usług zdrowotnych (Dz.U.Nr.293 poz.1729) ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w ramach umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w zakresie:


Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej z:


- chirurgii ogólnej (1 os.)

- neurologii (1 os.)

- dermatologii (1 os.)

- otolaryngologii (1 os.)

- stomatologii (2 os.)

- badań USG i radiologii (1 os.)

- urologii (2 os.)

- ortopedii i traumatologii (3 os.)

- ginekologii i położnictwa (2 os.)

- pulmonologii ( 1 os.)

- psychiatrii ( 2 os.)

- psychologii ( 1 os)Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ):


- świadczenia lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (8 os.)Usług technicznych w zakresie protetyki stomatologicznej ( 1 os.):

- Należy rozumieć wykonywanie protez zębowych na zlecenie lekarza stomatologa WSPL .


2. 2. Oferta powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych /Dz. U. Nr 81, poz. 484/ oraz Materiałom Konkursowym, dostępnym wraz ze wzorami umów i ofert w Siedzibie Ogłaszającego w terminie od dnia 25.11.2016 oraz na stronie internetowej : wspl-braniewo.pl

3. Umowa na świadczenie zdrowotne zostanie zawarta na okres 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 02.01.2017 r.

4.Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszającego, tj. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, adres: 14-500 Braniewo ul. STEFCZYKA 11 do dnia 15.12.2016r. do godz. 10:00, w formie określonej w materiałach konkursowych (forma pisemna w zamkniętej kopercie z napisem:
Oferta na świadczenia zdrowotne - 1/KSZ/2016 w zakresie : oznaczenie zakresu świadczeń.

5. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 15.12.2016 o godz.11:00 w siedzibie WSPL SP ZOZ w Braniewie pokój nr 106.

6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póżniej niż 19.12.2013r.

7. Termin związania ofertą wynosi 16 dni i jest liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

9. 9. Skargi i protesty dotyczące niniejszego konkursu należy składać zgodnie z Art.152-154 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027)..

DYREKTOR WSPL SP ZOZ

Kazimierz Kapłon


Załączniki do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Materiały konkursowe 2016

Oświadczenia

zał.1 do konkursu ofert

Wzór umowy POZ dla dzieci i młodzieży - zał.2.1

Wzór umowy POZ - zał.2.2

Wzór umowy na świadczenia w zakresie AOS - zał.2.3

Wzór umowy na świadczenia w zakresie stomatologii - zał. 2.4

Wzór umowy na świadczenia w zakresie radiodiagnostyki - zał. 2.5

Wzór umowy na wykonywanie protrez zębowych - zał.2.6

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.