< link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css">

o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP

Braniewo dnia 21.11.2011r.
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCHWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie uprzejmie informuje, że w dniu 21.11.2011 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonywanie badań laboratoryjnych. Na przetarg wpłynęła 1 oferta, które spełniały warunki udziału:


Oferta Nr 1 - NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych Dorota Wadecka & Irena Kulkowska s.c. ul. Nowowiejska 3 82-300 Elbląg - wartość oferty 191.872,50 zł
Oferta w kryterium cena uzyskała max. ilość 100 pkt.

W wyniku przetargu zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ została Komisja Przetargowa przeanalizowała ofertę, która wpłyneła i wybrała jš jako korzystnš cenowo.
DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________


Nr zamówienia 1/U/2011/


Braniewo dnia 04.11.2011r.
Numer ogłoszenia: 364842-2011 ; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: Zamawiający

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. STEFCZYKA 11, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2442366, faks 055 2442366.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wspl-braniewo.pl

I. 2) RODZAJ Zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie Przedmiotu Zamównienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Braniewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa wykonywania badań laboratoryjnych - wykaz badań laboratoryjnych zamieszczony w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.50.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowišzek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych a mianowicie: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczają, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że laboratorium wykonawcy spełnia podstawowe standardy stawiane medycznym laboratorium diagnostycznym, które zostały określone przez Zespół do Spraw Organizacji i wdrażania Systemu Jakości w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych i Mikrobiologicznych przy Ministerstwie Zdrowia oraz jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych oraz posiada certyfikaty kontroli jakości badań.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie 0 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OśWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wspl-braniewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 pok.109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 pok.109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Przetarg nieograniczony: Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Braniewie

Zamawiający:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie,
Adres: 14-500 Braniewo, ul. STEFCZYKA 11. woj. warmińsko-mazurskie.

2. Wykaz badań laboratoryjnych objętych przedmiotem zamówienia :

Lp.

Wyszczególnienie (badania diagnostyczne)

*

Badania hematologiczne

1morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

*

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

1jonogram
2wapń całkowity
3żelazo
4stężenie transferyny
5mocznik
6kreatynina
7glukoza
8test obciążenia glukozą
9białko całkowite
10proteinogram
11albuminy
12kwas moczowy
13cholesterol całkowity
14cholesterol-HDL
15cholesterol-LDL
16triglicerydy (TG)
17bilirubina całkowita
18fosfataza alkaliczna (ALP)
19aminotransferaza asparaginianowa (AST)
20aminotransferaza alaninowa (ALT)
21gammaglutamylotranspeptydaza(GGT)
22amylaza
23kinaza kreatynowa (CK)
24Fosfor nieorganiczny
25czynnik reumatoidalny (RF)
26miano antystreptolizyn O (ASO)
27hormon tyreotropowy (TSH) 3 generacja
28antygen HBs-AgHBs
29VDRL
30P/ciała anty-HCV
31C-peptyd

*

Badanie moczu

1ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
2 ilościowe oznaczanie białka
3 ilościowe oznaczanie glukozy
4 ilościowe oznaczanie wapnia
5 ilościowe oznaczanie amylazy

*

Badanie kału

1badanie ogólne
2pasożyty
3krew utajona - metodą immunochemiczną

*

Badanie układu krzepnięcia

1wskażnik protrombinowy (INR)
2czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
3fibrynogen

*

Pozostałe badania

1posiew moczu
2posiew moczu z antybiogramem
3posiew wymazu z gardła
4posiew wymazu z gardła + antybiogram
5Wymaz z nosa
6Wymaz z nosa + antybiogram
7Wymaz z rany
8Wymaz z rany + antybiogram
9Wymaz z ucha
10Wymaz z ucha + antybiogram
11Wymaz GBS
12ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella
13białko C-reaktywne (CRP) jakościowe / ilościowe
14Prolaktyna
15Estradiol
16Progesteron
17Testosteron
18FSH
19LH
20CA 125
21CA 153
22Hemoglobina glikolizowana HbA1C
23Toxoplazma IgG ilościowo
24Toxoplazma IgM jakościowo
25CEA
26Androstendion
27Odczyn Walera-Rosego
28HIV Ag/Ab
29PSA Total
30FT 3
31FT 4
32Insulina
33Borelioza IgM
34Borelioza IgG
35Próba tymolowa
36Skuteczność sterylizacji Sporal
37Odczyn Coombsa
38Grupa krwi

3. Przedmiot zamówienia obejmuje :

- wykonywanie badań na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego przez Zamawiającego (wykaz lekarzy stanowić będzie załącznik do umowy zawartej z Wykonawcą),

- zabezpieczenie i przygotowanie próbek do badań (właściwe opisanie materiału - kody kreskowe lub naklejki z numerami), odbiór materiałów do badania z siedziby Zamawiającego do godz.11:00 (pobieranie materiału do badania wykonywane będzie przez Zamawiającego, w godzinach 7:15 - 9:30, codziennie tj od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych)

- transport materiału do laboratorium Wykonawcy,

- zakończone badań laboratoryjnych pisemnym wynikiem podpisanym przez osobę/y z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,

- dostawa wyników do siedziby Zamawiającego.
Dostawa wyników do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie w następnym dniu roboczym po odbiorze materiału do badania najpóżniej do godziny 12:00, w przypadku badań trwających dłużej dostarczenie wyników powinno nastąpić w następnym dniu roboczym po zakończeniu badania.

- prowadzenie dokumentacji wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem należytej staranności,

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

4.Termin wykonania zamówienia :

Wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca rozpocznie w dniu 02 stycznia 2012r. a zakończy w dniu 31 grudnia 2013r. Dostawa wyników do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie w następnym dniu roboczym po odbiorze materiału do badania.

5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych a mianowicie :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

II. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia,
wg formuły / spełnia - nie spełnia /.

III. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki ogólne i szczegółowe określone w punkcie 6 SIWZ.


6.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć :

I. oświadczenia na formularzu stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3),

II. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

III. polisę , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierajš błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierajšce błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana przez Zamawiającego za odrzuconą.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

I. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

II. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania żródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.

III. Zmiany w treści SIWZ.
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.
b) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
c) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
d) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
e) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.

IV. Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

V. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Jadwiga Gajownik tel.55 244 23 66 fax.55 244 23 66

8.Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu

9. Termin związania ofertą.
I. Wykonawca pozostaje zwišzany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
II. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

I. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądż też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
4)Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający DOPUSZCZA PODWYKONAWSTWO.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6)Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
7)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

II. Forma oferty.

1)Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

III. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
d)dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

2) Nie póżniej niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informację te nie mogą być udostępniane.
Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

I. Miejsce oraz termin składania ofert -

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ ul. Stefczyka 11 14-500 Braniewo pok. nr 109 - do dnia 21 listopada 2011 r. do godziny 10:00


1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w przetargu nieograniczonym na usługę wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Braniewie. Nie otwierać przed dniem: 21 listopada 2011 r. przed godziną 12:00

2) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

4) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem / ZMIANA /. W przypadku złożenia kilku / ZMIAN / kopertę (paczkę) każdej / ZMIANY / należy dodatkowo opatrzyć napisem / zmiana nr ..... /

5) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem / WYCOFANIE /.


II. Miejsce oraz termin otwarcia ofert -

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ ul. Stefczyka 11 14-500 Braniewo pok. nr 109 - w dniu 21 listopada 2011 r. o godzinie 12:00


1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2) W trakcie sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy / WYCOFANIE /. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

3) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem / ZMIANA / zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierajšcych oferty, których dotyczš te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

4) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
c) informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.

6) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12. Opis sposobu obliczenia ceny :

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe brutto za realizację przedmiotu zamówienia oraz ogólną wartość zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ - zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 2 do siwz. ).

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość pkt. jakie moze otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena (C)

100%

100 punktów2. Zasady oceny kryterium Cena (C).
W przypadku kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min
Cena = ___________ x Max (C)
C i

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min

Ogólna wartość zamówienia najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

C i

Wartość zamówienia badanej oferty "i";

Max (c)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4. Wartość zamówienia należy wliczyć poprzez pomnożenie przewidywanej ilości poszczególnych badań (wyszczególnienie ilości podane w formularzu oferty) poprzez cenę i podsumowanie poszczególnych wartości badań.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Oferta z rażąco niską ceną.

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weżmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonym dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawia w ofercie :
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą zmiany w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o :
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnbienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póżniej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;
6) jest nieważna:
a)jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zgodnie z wzorem umowy załączonym do specyfikacji - załącznik nr 1 .

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Protest.
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Skarga do Sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Rozdział II - Informacje uzupełniające

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.

2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień":
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Poczta elektroniczna : wsplbraniewo@wp.pl

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Aukcja elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


Załączniki do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ,
* załącznik Nr 1. - / Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór umowy /,
* załącznik A - DO UMOWY / Wykaz badań objętych przedmiotem zamówienia /
* załącznik B - DO UMOWY / Wykaz lekarzy uprawnionych do kierowania na badanie/
* załącznik C - DO UMOWY / Miesięczny wykaz wykonanych badań /,
* załącznik Nr 2. - / Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty,
* załącznik Nr 3. - / Formularz oświadczeń/,
* załącznik Nr 4. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
* załącznik Nr 5. - / Wykaz przewidzianych podwykonawców /,Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.