o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP


Braniewo dnia 31.03.2016r.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie informuje

o wyborze najkorzystniejszej oferty.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________


Braniewo dnia 02.03.2016r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKóW ZAMóWIENIAZADANIE:
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie:

Przebudowa Gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetu Psychiatrycznego w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie przy ul. Stefczyka 11 na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473,z 2014 r. poz.423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz.2164 )

INWESTOR:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie, Adres: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 woj. warmińsko-mazurskie.

SPIS TREśCI:

1. Ogłoszenie przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami :
A/ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera: opis techniczny, opis wykonania instalacji elektrycznej ,informację BIOZ, schematy pomieszczeń
(rys.1; 2, 2A,2B-7, 7A, 7B), schematy instalacji elektrycznej(rys.E-1 – E6) ,
B/ - Projekt umowy
C/ - Formularz ofertowy wraz z załącznikami :
1. Kosztorysy ofertowe ślepe wraz z przedmiarem robót:
a/ roboty ogólnobudowlane i sanitarne
b/ instalacje elektryczne
2. Oświadczenie o związaniu ofertą.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków okreœlonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków okreœlonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami.
6. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
7. Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze.
8. Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia).
9. Wykaz przewidzianych podwykonawców.

Część I. Informacje ogólne
1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie zamówienia:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie z siedzibą pod adresem 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 tel. 0-55 244 2366 fax. 0-55 244 2366 zwana w dalszym ciągu „zamawiającym” zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych (w ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego w portalu UZP za nr 46106- 2016 w dniu 02.03.2016 obejmujące swym zakresem : Przebudowę Gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetu Psychiatrycznego dostosowanie pomieszczeń do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. ( Dz. U. Nr 123 poz.739 ) Wspólny słownik zamówień CPV 45.21.51.00-8; 45.31.00.00-3; 45.33.00.00-9; 45.40.00.00-1;
Termin wykonania zamówienia do 29 lipca 2016 r. -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny przedstawiony w załączniku Nr A do niniejszej specyfikacji.
2.Warunki zakwalifikowania firm do przetargu : Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy spełniające warunki zawarte w pkt. 4. niniejszej specyfikacji.
3. Warunki składania ofert :
a/ Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Oferent który złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie podlega dyskwalifikacji.
b/ Oferent zobligowany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
c/ Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
Część II. Dokumentacja przetargowa
4. Zawartość dokumentacji przetargowej. W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej oferentom, wchodzą :
a/ Ogłoszenie o przetargu.
b/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami :
- załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera: Opis techniczny, opis wykonania instalacji elektrycznej ,schematy pomieszczeń(rys.1; rys.2,2A,2B-7,7A,7B), schematy instalacji elektrycznej(rys.E-1- E-6)
- załącznik B - / Wzór umowy /
c/ - załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami załącznik Nr 1. - / formularz cenowy - kosztorys ofertowy- nakładczy /
załącznik Nr 2. - / oświadczenie o związaniu ofertą /,
załącznik Nr 3. - / oświadczenie o spełnianiu warunków okreœlonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
załącznik Nr 4. - / oświadczenie o spełnianiu warunków okreœlonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
załącznik Nr 5. - / oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,
załącznik Nr 6. - / oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,
załącznik Nr 7. - / wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze /,
załącznik Nr 8. - / wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,
załącznik Nr 9.- / wykaz przewidzianych podwykonawców /
Część III. Opis kryteriów i dokonywania oceny spełniania wymagań.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
KRYTERIUM znaczenie w %

Cena brutto (z VAT) oferty – 90%

okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 10%


1. w KRYTERIUM - cena brutto oferty-zostanie zastosowany wzór:


Najniższa oferowana cena brutto


Liczba punktów = ------------------------------------------ x 100 pkt x 90%

cena brutto oferty badanej2. w KRYTERIUM – okres udzielonej gwarancji i rękojmi- zostanie zastosowany wzór:


okres gwarancji i rękojmi badanej oferty


Liczba punktów = ----------------------------------------------------- x 100 pkt x 10%

najdłuższy okres gwarancji i rękojmi


UWAGA!

1) minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy;

2) Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 60 miesięcy i więcej, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt w tym kryterium oceny ofert. Oznacza to, że do wzoru dotyczącego wyliczenia punktów w kryterium oceny ofert zostanie wzięta pod uwagę cyfra „60”.

3. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:

P= K1+K2

P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach;

K1 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena brutto oferty”

K2 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji i rękojmi”

4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą.

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Część IV. Sporządzanie ofert.

6. Dokumenty składające się na ofertę.
Dla uzyskania ważności oferty musi ona zawierać dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie :
a/ Wypełniony formularz ofertowy /wg określonego wzoru/ w wyłącznie w złotych polskich (PLN) wraz z załącznikami /od 1 do 9/ wymienionymi w części II. pkt. 4 „C” niniejszej specyfikacji
7. Cena ofertowa.
Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podaniem bazy cenotwórczej. Zaakceptowana cena ofertowa jest niezmienna bez względu na to czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonania.
8. Termin związania z ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych licząc od ostatecznego terminu składania ofert. Przed upływem związania złożoną ofertę zamawiający rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony.
9. Wszelkie wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium
Część V. Składanie ofert.
10. Opakowanie i znakowanie ofert.
Opakowanie i znakowanie ofert w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub opakowaniach, oznakowany jako „oryginał”. należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. a/ Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres : Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11, oraz powinna być oznakowana symbolem
„OFERTA NA PRZEBUDOWĘ GABINETóW POZ ORAZ GABINETU PSYCHIATRYCZNEGO”
Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.
11. Termin składania ofert. a/ Oferty należy składać na adres :
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 pok.108 nie póŸniej niż do dnia 30 marca 2016 roku do godziny 10.00
b/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Część VI. Otwarcie i ocena ofert.
12. Otwarcie ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 .
Przy otwarciu ofert mogą być uprawnieni przedstawiciele oferentów. W przypadku nieobecności oferenta przy otwarciu ofert zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych :
a/ nazwa i adres oferenta.
b/ cena brutto oferty
c/ okres udzielonej gwarancji i rękojmi,
Na zakończenie nastąpi sporządzenie protokołu sesji otwarcia ofert oraz przyjęcia do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych na sesji. protokół ten zostanie następnie publicznie odczytany. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastąpi zamknięcie sesji.
13. Ocena ofert.
W celu uznania ważności oferty, zostaną dokładnie sprawdzone czy zawierają wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt. 4. niniejszej specyfikacji. Brak jakiegokolwiek z tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności oferentów oraz poziomu cen ofertowych. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami zawartymi w / pkt. 5 niniejszej SIWZ oraz w sekcji IV.2.1 Ogłoszenia o przetargu . Nr 46106-2016/. Informacje dotyczące badania i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób nie związanych urzędowo z postępowaniem przetargowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz podstaw i sposobu kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega, że nie będzie proponował lub dopuszczał zmiany ceny ofertowej, z wyjątkiem zmian spowodowanych koniecznością poprawy oczywistych błędów i omyłek.
Część VI. Wybór oferenta i zawarcie umowy.
14. Wybór oferenta.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający podpisze umowę z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego na zasadach określonych w pkt. 18 specyfikacji.
15. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu.
Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:
a/ odrzucono wszystkie oferty,
b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
c/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
16. Ogłoszenie wyników przetargu
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone po wyborze wykonawcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.wspl-braniewo.pl
17. Powiadomienie oferentów o wyniku przetargu.
Oferent wybrany do zawarcia umowy zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane przed upływem okresu ważności ofert.
18. Zawarcie umowy.
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent zobligowany jest przybyć w miejsce wskazane przez zamawiającego w celu podpisania umowy.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.
1)Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póŸniej niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie póŸniej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 3)Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego, bez ujawniania Ÿródła zapytania, oraz ogłoszona na stronie internetowej zamawiającego.
4)Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania wyjaśnień: Panią Joannę Małachowską-Sokół kontakt: tel. 0-55 244 23 66 od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 14.00
21. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
1.Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy , zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie póŸniej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą /Art.94 upzp /.
22. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone przez Zamawiającego do treści zawieranej umowy.
1. Wzór umowy stanowi załącznik B do SIWZ. 2.Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłšcznie w złotych polskich (PLN).
23. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Pzp w zakresie 20% wartości zamówienia podstawowego.
Część VII. Protesty i odwołania.
22. Protesty i odwołania.
Wykonawcom, których interes prawny dostał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art.179 –198 ustawy Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 22 pkt. /od nr 1 do nr 22/ i została sporządzona na 4 stronach ponumerowanych od nr 1 do nr 7. 

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

* Ogłoszenie o zamówieniu

* SIWZ Z ZAŁąCZNIKAMI

* kosztorys

* opis techniczny

* RYSUNKI

* WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY***


 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.