o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP

Nr sprawy D/1/2013
Braniewo dn. 10.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIECIU PRZETARGU


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie uprzejmie informuje, że w dniu 10.06.2013 r. odbył się przetarg nieograniczony na „Dostawę i instalację systemu do pośredniej radiografii cyfrowej”, na który wpłynęła 1 oferta - firmy Synektik S.A. 02-532 Warszawa na kwotę 290.901,14 zł brutto. W związku z tym, iż oferta w/w firmy znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg został unieważniony. ( Art.93 ust.1 pkt.4 Uzp).

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

_______________________________________________________________Braniewo dnia 03.06.2013r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i instalacja systemu do pośredniej radiografii cyfrowej. Wpłyneły następujące zapytania:

- Pytania i odpowiedzi,DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon

_______________________________________________________________Braniewo dnia 10.05.2013r.

Braniewo: Dostawa i instalacja systemu do poœredniej radiografii cyfrowej
Numer ogłoszenia: 72389 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowišzkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2442366, faks 55 2442366.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://wspl-braniewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu do pośredniej radiografii cyfrowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie i nadzorowanie systemu do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.13.00-4, 48.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częœciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagalne
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreœlonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (przedłożenie dokumentu uprawniającego - zezwolenia).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym (szczegółowe spełnienie tego warunku określa SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dokumenty i oświadczenia jakie mają złożyć wykonawcy zostały określone i wyszczególnione w SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OśWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowišzek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub cišgłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załšczeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wczeœniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wspl-braniewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 pokój 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 pokój 109.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodzących: NIESPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
dostawę, wdrożenie i nadzorowanie systemu do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG

CPV-331 11300-4, CPV-48000000-8I. Zamawiający:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo; adres strony internetowej: wwww.wspl-braniewo.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Dostawa, wdrożenie i nadzorowanie systemu do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ z siedzibą w Braniewie
ul. Stefczyka 11. Wszelkie znaki towarowe i patenty użyte w SIWZ, jak i załącznikach do niej są tylko wyznacznikiem minimalnych parametrów wymaganego przez Zamawiającego sprzętu. Wykonawca może zaproponować równoważny sprzęt o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Szczegółowy opis zawiera formularz ofertowy - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

III. Etapy realizacji zamówienia:

W ramach wdrożenia systemu przewiduje się następujące etapy realizacji zamówienia:
- Przygotowanie stanowisk komputerowych.
- Instalacja i konfiguracja bazy danych, modułów programowych.
- Konfigurację systemu.
- Szkolenie użytkowników i administratorów systemu.
- Nadzór autorski i inżynierski – serwis oprogramowania.

IV.Oferty wariantowe, częściowe:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

V.Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji – 2 miesiące od chwili podpisania umowy.

VI.Instalacja, konfiguracja i szkolenia- wdrożenie Systemu Informatycznego:

Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje system do potrzeb Zamawiającego wraz ze wszelkim niezbędnym
dla jego funkcjonowania oprogramowaniem dodatkowym oraz przeszkoli w zakresie obsługi użytkowników oraz administratorów.
W ramach szkolenia użytkowników przekazana musi zostać wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania elementów systemu, ich zakres funkcjonalny, tworzenie i gromadzenie informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych,
tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz i sprawozdań, współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zakładu.
Zakres szkolenia obejmuje około 7 osób.

VII. Usługi serwisowe - nadzór autorski i inżynierski

Nadzór autorski.


W ramach minimum 24 miesięcznego bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (tzw. nadzoru autorskiego) Wykonawca zapewni:
a) pełną funkcjonalnoœć systemu poprzez usuwanie błędów w oprogramowaniu przez łączny okres 24 miesiące od daty zakończenia wdrożenia.
b) bezpłatne dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które system wykorzystuje lub na których opiera swoje założenia funkcjonalne.
Nadzór inżynierski

W ramach minimum 24 miesięcznego bezpłatnego serwisu inżynierskiego Wykonawca zapewni m.in.:
a) Usuwanie awarii oprogramowania w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. błędu powtarzalnego, pojawiającego się za każdym razem w miejscu działania programu i prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników działania oprogramowania). Czas dokonania korekty oprogramowania aplikacyjnego max. 72 godzin od czasu zgłoszenia w przypadku problemu, który uniemożliwia prawidłowe użycie oprogramowania oraz 30 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia w pozostałych przypadkach. W wyjątkowych wypadkach za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
b) Instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem.
c) Bieżącą pomoc w użytkowaniu systemu
d) Pomoc w usunięciu awarii oprogramowania objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych.
e) Przynajmniej raz na kwartał standardowe wizyty serwisowe: weryfikację integralności baz danych, bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania, uwzględniające potrzeby Zamawiającego, sprawdzanie logów systemowych, konsultacje itp.
f) Awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych na odpowiednich nośnikach.
g) Prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania.
h) W ramach obsługi telefonicznej (hot-line) i internetowej Zamawiający może zgłosić pytania na temat używanych produktów, zwłaszcza oprogramowania.
i) Możliwość administrowania systemem poprzez szyfrowane łącze internetowe.


VIII. Dodatkowe informacje:

1. Koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca ze swoich œrodków.
2. Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji elektronicznej i na wydruku, pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania.
3. Dostarczony system informatyczny musi być otwarty na współpracę z innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi (np. komunikacja, import-eksport danych, import badań diagnostycznych).
4. Oferowany system informatyczny musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 oraz DICOM
5. Wykonawca w ramach podpisanej umowy:
- udzieli bezterminowych licencji na dostarczone oprogramowanie,
- udzieli bezterminowych licencji oraz dostarczy i skonfiguruje oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy Systemu

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie się zamówienia mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniajš warunki dotyczšce:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowišzek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doœwiadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Nie podlegajš wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r.,
6. Wyrażajš zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ łącznie ze wzorem umowy,
7. Przygotują ofertę z zgodnie z wytycznymi:
a) oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką zgodnie z drukiem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) formularz ofertowy - załącznik nr 2 musi być przedstawiony w formie pisemnej. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
c) ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy na zewnštrz, wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji,
d) każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i opatrzona podpisem osoby upoważnionej,
e) wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich rozłączenie bez naruszenia integralnoœci oferty, f) oferta winna zawierać spis treœci,
g) wszelkie poprawki lub zmiany w tekœcie oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisujšcą ofertę,
h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez wprowadzania do ich treœci zmian czy dodawania jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
i) ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
j) wykonawca ponosi koszty zwišzane z udziałem w postępowaniu,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia /nie spełnia” W przypadku nie spełniania jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Dokumenty jakie winna zawierać oferta:

1. Druk oferty zgodnie z wzorem w formie pisemnej – (załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ),
3. Projekt umowy – (załącznik nr 5 do SIWZ)
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda do oferty załączenia dokumentów:
4.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 – (załącznik nr 3 do SIWZ)
4.2. Oświadczenie wykonawcy że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 – (załącznik nr 4 do SIWZ)
5. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda do oferty załączenia dokumentów:
5.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
5.2 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.3 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.4 aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wystawionych - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.5 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 5:
6.1 pkt 5.1, 5.3, 5.4 i 5.5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.2 pkt 5.2 składa zaświadczenie właśœciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy przedstawić następujące dokumenty:
8.1 - wykaz wykonania minimum trzech zamówień w zakresie ucyfrowienia aparatu RTG, z wyszczególnieniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców za okres ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonania minimum dwóch zamówień w tym okresie, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. – załącznik nr 6.
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień wymagane jest, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sšdowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiajšcego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie oferenta z postępowania. Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 24 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r. Zastrzeżeniu mogą podlegać tylko i wyłącznie te informacje, które stanowiš tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. Nr 47, poz. 211 z póŸn. zm./. Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz winny być one zabezpieczone w odpowiedni sposób przez wykonawcę przed możliwością zapoznania się ich treścią poprzez osoby spoza komisji przetargowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako poufne.

XI. Sposób udzielania wyjaśnień na temat SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 w kwestiach budzšcych wštpliwości co do SIWZ Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie zapytania proszę kierować na adres e-mail:wsplbraniewo@wp.pl
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póżniej niż na 2 dni przed upływem składania ofert. Pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treœci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie póżniej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2013 r.

XII. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
- mgr Kazimierz Kapłon - tel.55 241-55-71
- Anna Pater - tel.55 241-55-78

XIII. Wadium
1. Wadium nie wymagalne

XIV. Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertš 30 dni liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 182 ust. 6 w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwišzania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych Oferta przetargowa na Dostawę, wdrożenie i nadzorowanie systemu do pośredniej , radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, w Braniewie - nie otwierać przed dniem 10.06.2013r. należy złożyć w siedzibie Zamawiajšcego przy ul. Stefczyka 11 pok.109 do godz. 10:00 do dnia 10.06.2013 r.
Na podstawie art. 84 ust. 2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminu do wniesienia odwołania.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2013r. w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Stefczyka 11 o godzinie 11:00 w sali nr 109 w budynku przychodni.

Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Na podstawie art. 26 ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie póżniej niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

XVI. Waluty w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XVII. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania wyboru.

1. Oferowana cena [wartoœć brutto]
W kryterium cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:

Pc = (C min : C b) x 100

gdzie:

Pc - uzyskana liczba punktów w kryterium cena
C min - najniższa cena brutto oferty sposób złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
C b - cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium cena wynosi 100.

XVIII. Formalnoœci jakie muszą być spełnione po wyborze oferty.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu /wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania/ zamieszczając stosowne ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie /tablica ogłoszeń/, stronie internetowej oraz prześle te informacje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu pocztą elektroniczną.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowišzany jest do stawienia się w siedzibie zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy.
Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela we wskazanym terminie skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi
w art. 46 ust. 5 pkt.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

XIX. środki odwoławcze.

1. środki ochrony prawnej określone w dziale VI przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Jeżeli wartoœć zamówienia jest mniejsza niż kwoty okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniając wniesienie odwołania.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. Postanowienia końcowe:

1. Zasady udostępniania dokumentów.
1.1 Protokół wraz załšcznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 1.2 Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu przez wykonawcę pisemnego wniosku o udostępnienie wyszczególnionych dokumentów,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów,
(koszt ksera za stronę A4 - 0,50 zł),
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

XXI. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – druk oferty
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 22
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie z art. 24
5. Załącznik nr 5 – projekt umowy
6. Załącznik nr 6 – wykaz wykonywanych dostaw


DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

* załącznik nr 1 - / DRUK OFERTY /

* załącznik nr 2 - / Formularz ofertowy /,

* załącznik Nr 3. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,

* załącznik Nr 4. - / Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24
ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,


* załącznik Nr 5 - / projekt umowy/,

* załącznik Nr 6 - /wykaz wykonywanych dostaw/,

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.