o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP


Braniewo dnia 06.04.2016r.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie informuje

o wyborze najkorzystniejszej oferty.DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_______________________________________________________________


Braniewo dnia 02.03.2016r.
Nr sprawy D/1/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKóW ZAMóWIENIADotyczy przetargu nieograniczonego dla dostawy o wartości poniżej 207 000 euro na:
Zakup i dostawa aparatu USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Braniewie CPV–33112200-0; na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473,z 2014 r. poz.423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz.2164 ) Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 46520-2016 z dnia 02.03.2016 r.

I. Zamawiający:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Stefczyka 11 14-500 Braniewo ; adres strony internetowej : http://www.wspl-braniewo.pl

II. Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa aparatu USG dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ z siedzibą w Braniewie ul. Stefczyka 11.
Wszelkie znaki towarowe i patenty użyte w SIWZ, jak i załącznikach do niej są tylko wyznacznikiem minimalnych parametrów wymaganego przez Zamawiającego sprzętu. Wykonawca może zaproponować równoważny sprzęt o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Szczegółowy opis zawiera formularz ofertowy - załącznik nr 2 do niniejszej siwz.

III. Etapy realizacji zamówienia

W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące etapy :
- Dostawę aparatury
- Montaż aparatury
- Przeszkolenie użytkowników aparatów
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

IV. Oferty wariantowe, częściowe:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji – 1 miesiąc od chwili podpisania umowy.

VI. Dostawa, instalacja, i szkolenie:

Wykonawca w ramach dostawy dostarczy, zainstaluje i dostosuje aparat do potrzeb Zamawiającego wraz ze wszelkim niezbędnym dla jego funkcjonowania oprogramowaniem oraz przeszkoli w zakresie obsługi użytkowników zakupionej aparatury. W ramach szkolenia użytkowników przekazana musi zostać wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania aparatu. Zakres przeszkolenia obejmuje 4 osoby.

VII. Usługi serwisowe

W ramach minimum 24 miesięcznego bezpłatnego okresu gwarancji Wykonawca zapewni m.in.:
a) Usuwanie awarii sprzętu;
b) Bieżącą pomoc w użytkowaniu;
c) wizyty serwisowe – częstotliwość zgodnie z przepisami;
Po okresie gwarancji Wykonawca zapewni pogwarancyjny odpłatny serwis.

VIII. Dodatkowe informacje

1. Koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca ze swoich środków.
2. Wykonawca dostarczy dokumentację pozwalającą Zamawiającemu na samodzielne uczenie się obsługi aparatury.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie się zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r.,
6. Wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ łącznie ze wzorem umowy,
7. Przygotują ofertę z zgodnie z wytycznymi:
a) oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałš techniką zgodnie z drukiem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) formularz ofertowy - załącznik nr 2 musi być przedstawiony w formie pisemnej. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
c) ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz, wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęciš imiennš osoby składającej podpis celem jej identyfikacji,
d) każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i opatrzona podpisem osoby upoważnionej,
e) wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich rozłączenie bez naruszenia integralności oferty,
f) oferta winna zawierać spis treści,
g) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez wprowadzania do ich treści zmian czy dodawania jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. i) cena oferty musi być podana w PLN brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
j) wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia /nie spełnia” W przypadku nie spełniania jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Dokumenty jakie winna zawierać oferta:

1. Druk oferty zgodnie z wzorem w formie pisemnej – (załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ),
3. Projekt umowy – (załącznik nr 5 do SIWZ)
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda do oferty załączenia dokumentów:
4.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 – (załącznik nr 3 do SIWZ)
4.2. Oświadczenie wykonawcy że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 – (załącznik nr 4 do SIWZ)
5. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreœlonej działalności lub czynnoœci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda do oferty załączenia dokumentów:
5.1 aktualny odpis z właœciwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wczeœniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
5.2 oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami
5.3 oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
6. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy przedstawić następujące dokumenty:
6.1 - wykaz wykonania minimum trzech zamówień o podobnym zakresie z wyszczególnieniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców za okres ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonania minimum dwóch zamówień w tym okresie, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. – załącznik nr 6.
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień wymagane jest, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczštkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie oferenta z postępowania. Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 24 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r. Zastrzeżeniu mogą podlegać tylko i wyłącznie te informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. Nr 47, poz. 211 z póŸn. zm./. Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz winny być one zabezpieczone w odpowiedni sposób przez wykonawcę przed możliwością zapoznania się ich treścią poprzez osoby spoza komisji przetargowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako poufne.

XI. Sposób udzielania wyjaśnień na temat SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 w kwestiach budzących wątpliwości co do SIWZ Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie zapytania proszę kierować na adres email : wsplbraniewo@wp.pl
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póŸniej niż na 2 dni przed upływem składania ofert. Pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie póŸnij niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

XII. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
- P. Janusz Lewkowicz tel. 55 244 2366

XIII. Wadium

1. Wadium nie wymagalne

XIV. Termin związania z ofertš.

Termin zwišzania z ofertą 30 dni liczony od ostatecznego terminu składania ofert. Zgodnie z art. 182 ust. 6 w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta przetargowa na zakup i dostawę aparatu USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie – nie otwierać przed dniem 04.04.2015r. ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stefczyka 11 pok.108 do godz. 10:00 do dnia 04.04.2016 r. Na podstawie art. 84 ust. 2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminu do wniesienia odwołania.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2016r. w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Stefczyka 11 o godzinie 11:00 w sali nr 108 w budynku przychodni.
Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodnoœci oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Na podstawie art. 26 ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie póŸnij niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

XVI. Waluty w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XVII. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania wyboru.

Lp. Rodzaj kryterium Ranga (waga) kryterium w pkt.

1. Cena 90 pkt

2. Okres gwarancji 36 m-cy 10 pkt.

Max.ilość uzysk.punktów 100 pkt.

1. Oferowana cena [wartość brutto]
W kryterium cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:

Pc = (C min : C b) x 90

gdzie:

Pc – uzyskana liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

C b – cena brutto badanej oferty

2. Okres gwarancji
Każdy z Wykonawców, który w kryterium okres gwarancji zaoferuje:
- gwarancja – 36 miesięcy otrzyma 10 pkt.
- gwarancja poniżej 36 miesięcy – otrzyma 0 pkt.

XVIII. Formalności jakie muszą być spełnione po wyborze oferty.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu /wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania/ zamieszczając stosowne ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie /tablica ogłoszeń/, stronie internetowej oraz prześle te informacje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu pocztą elektroniczną.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela we wskazanym terminie skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w art. 46 ust. 5 pkt.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

XIX. środki odwoławcze.

1. środki ochrony prawnej określone w dziale VI przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniając wniesienie odwołania.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. Postanowienia końcowe

1. Zasady udostępniania dokumentów.
1.1 Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
1.2 Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu przez wykonawcę pisemnego wniosku o udostępnienie wyszczególnionych dokumentów,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów,(koszt ksera za stronę A4 - 0,50 zł),
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
XXI. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – druk oferty
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 22
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie z art. 24
5. Załącznik nr 5 – projekt umowy
6. Załącznik nr 6 – wykaz wykonywanych dostaw
 

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

* Ogłoszenie o zamówieniu

* SIWZ

* Oferta na dostawę i montaż USG

* Formularz ofertowy - dane techniczne

* Projekt umowy

* Wykaz dostaw

* Oświadczenie z art. 22

* Oświadczenie z art. 24

* PYTANIA I ODPOWIEDZI


 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.