o nas

aktualności

organizacja przyjęć

zamówienia publiczne

E-pacjent

E-kontrahent

kontakt


BIP

Nr ogłoszenia 125645 - 2014
Braniewo dn.02.07.2014 r.

OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIECIU PRZETARGU


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie uprzejmie informuje, że w dniu 02.07.2014 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie: Modernizacja pomieszczeń : GABINETU LARYNGOLOGICZNO-NEUROLOGICZNEGO Z ZABIEGOWYM w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie przy ul. Stefczyka 11 .

Wpłynęły 2 oferty:
1. . Zakład Remontowo-Budowlany Dan-Bud Daniel Czyżykowski
14-500 Braniewo - Rogity 43A
Wartoœć oferty brutto - 65823,61 zł - oferta uzyskała ocenę 81,38 pkt.

2. Oferta Nr 2 P.H.U.”BOMOT” Bogusław Gajdamowicz
14-500 Braniewo ul. Koœciuszki 100
Wartoœć oferty brutto - 53931,16 zł - oferta uzyskała ocenę 100,00 pkt.

Przetarg wygrała oferta Nr.2

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz Kapłon


_____________________________________________________________________
Braniewo dnia 11.06.2014r.

Braniewo: Modernizacja pomieszczeń Gabinetu Laryngologiczno - Neurologicznego z ZabiegowymNumer ogłoszenia: 125645 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2442366, faks 55 2442366.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wspl-braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń Gabinetu Laryngologiczno - Neurologicznego z Zabiegowym

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania są roboty budowlane w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie w zakresie modernizacji pomieszczeń Laryngologiczno - Neurologicznego z Zabiegowym - wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym instalacji elektrycznej. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagalne

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (przedłożenie dokumentu uprawniającego - zezwolenia)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym ( przedłożenie wykazu robót z 2 lat o podobnym charakterze)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót - posiadane uprawnienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenia jakie mają złożyć wykonawcy zostały określone i wyszczególnione w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wspl-braniewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 pok.108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ 14-500 Braniewo ul. Stefczyka 11 pok.108.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
_______________________________________________________________


Braniewo dnia 11.06.2014r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZADANIE:
         Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie:
          Modernizacja pomieszczeń  :
          GABINETU LARYNGOLOGICZNO-NEUROLOGICZNEGO Z ZABIEGOWYM w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie przy ul. Stefczyka 11

INWESTOR:   

        Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie,
        Adres:    14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11
                     woj. warmińsko-mazurskie.


SPIS TREŚCI:

    1.     Ogłoszenie przetargu

    2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami :
        A/  Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera: opis techniczny, opis wykonania instalacji elektrycznej ,informację BIOZ, schematy pomieszczeń (rys.1-11), schematy instalacji elektrycznej(rys.E-1, E-2) ,
        B/ - Projekt umowy
        C/ - Formularz ofertowy wraz z załącznikami :
        1.  Kosztorysy ofertowe ślepe  wraz z przedmiarem robót:
              a/ roboty ogólnobudowlane i sanitarne
              b/ instalacje elektryczne
        2.  Oświadczenie o związaniu ofertą.
        3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22
             ustawy - Prawo zamówień publicznych.
        4.  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2
             ustawy - Prawo zamówień publicznych.
        5.  Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami.
        6.  Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
        7.  Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze.
        8.  Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia).
        9. Wykaz przewidzianych podwykonawców.
         
         
Część I.     Informacje ogólne

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie zamówienia     Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie z siedzibą pod adresem 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 tel. 0-55 244 2366 fax. 0-55 244 2366 zwana w dalszym ciągu „zamawiającym” zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych (w ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego w portalu UZP za nr 125645 – 2014 w dniu 11.06.2014  obejmujące swym zakresem :
     Modernizację pomieszczeń :
     Gabinetu Laryngologiczno- Neurologicznego z Zabiegowym dostosowanie pomieszczeń do wymagań zawartych w Rozporzšdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. ( Dz. U. Nr 123 poz.739 )  
Termin wykonania zamówienia do 15 wrzeœnia 2014 r.
    -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny przedstawiony w załączniku Nr A do niniejszej specyfikacji.

2.Warunki zakwalifikowania firm do przetargu :     Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy spełniające warunki zawarte w pkt. 4. niniejszej specyfikacji.

3. Warunki składania ofert :
a/  Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Oferent który   złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie podlega dyskwalifikacji.
b/  Oferent zobligowany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami   określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań   alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
c/  Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent,   niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

Część II.   Dokumentacja przetargowa

4. Zawartość dokumentacji przetargowej.   W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej oferentom, wchodzą :
a/ Ogłoszenie o przetargu.
b/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami :
 - załącznik A  - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera: Opis techniczny, opis wykonania instalacji elektrycznej ,schematy pomieszczeń(rys.1-11), schematy instalacji elektrycznej(rys.E-1, E-2)
 - załącznik B  - / Wzór umowy /
c/ - załącznik C  - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami załšcznik Nr 1. - / formularz cenowy - kosztorys ofertowy- nakładczy /
załšcznik Nr 2. - / oœwiadczenie o zwišzaniu ofertš /,
załšcznik Nr 3. - / oœwiadczenie o spełnianiu warunków okreœlonych w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
załšcznik Nr 4. - / oœwiadczenie o spełnianiu warunków okreœlonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
załšcznik Nr 5. - / oœwiadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,
załšcznik Nr 6. - / oœwiadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,
załšcznik Nr 7. - / wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze /,
załšcznik Nr 8. - / wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,
załšcznik Nr 9.- / wykaz przewidzianych podwykonawców /
Część III. Opis kryteriów i dokonywania oceny spełniania wymagań.     Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
 
KRYTERIUM znaczenie w %
Cena brutto (z VAT)  100%
RAZEM 100%

Część IV.  Sporządzanie ofert.

5.   Dokumenty składające się na ofertę.
  Dla uzyskania ważności oferty musi ona zawierać dokumenty lub poświadczone za
   zgodność z oryginałem ich kserokopie :
a/ Wypełniony formularz ofertowy /wg określonego wzoru/ wraz z załącznikami /od 1 do 9 /
  wymienionymi w części II. pkt. 4 „C” niniejszej specyfikacji. 

6.   Cena ofertowa.
  Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podaniem bazy cenotwórczej. Zaakceptowana cena ofertowa jest niezmienna bez względu na to czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonania..

7.   Termin związania z ofertą.
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych licząc od ostatecznego terminu składania ofert. Przed upływem związania złożoną ofertę zamawiający rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do oferentów o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony.

8.  Wszelkie wymagania dotyczące wadium
   Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Część V.  Składanie ofert.

9.  Opakowanie i znakowanie ofert.
  Opakowanie i znakowanie ofert w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub opakowaniach, oznakowany jako „oryginał”. należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
a/ Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres :  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w     Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11, oraz powinna być oznakowana symbolem  „GABINET LARYNGOLOGICZNO- NEUROLOGICZNY Z ZABIEGOWYM – MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GABINETU”
b/ Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto  opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. Zamawiający nie bierze
  odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.

10. Termin składania ofert.
a/ Oferty należy składać na adres :
  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w   Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11
 nie później niż do dnia 2 lipca 2014 roku do godziny 10.00
b/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez   otwierania.

 

Część VI.  Otwarcie i ocena ofert.

11. Otwarcie ofert.
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2014 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11   Przy otwarciu ofert mogą być uprawnieni przedstawiciele oferentów. W przypadku nieobecności oferenta przy otwarciu ofert zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta.   Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu. Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych :
a/ nazwa i adres oferenta.
b/ cena oferty.
  Na zakończenie nastąpi sporządzenie protokołu sesji otwarcia ofert oraz przyjęcia do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych na sesji. protokół ten zostanie następnie publicznie odczytany. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastąpi zamknięcie sesji.
  
12.  Ocena ofert.
  W celu uznania ważności oferty, zostaną dokładnie sprawdzone czy zawierają wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt. 4. niniejszej specyfikacji. Brak jakiegokolwiek z tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności oferentów oraz poziomu cen ofertowych. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami zawartymi w / pkt. 13 niniejszej SIWZ oraz w pkt. Ogłoszenia o przetargu ..... /. Informacje dotyczące badania i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób nie związanych urzędowo z postępowaniem przetargowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz podstaw i sposobu kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega, że nie będzie proponował lub dopuszczał zmiany ceny ofertowej, z wyjątkiem zmian spowodowanych koniecznością poprawy oczywistych błędów i omyłek.  

Część VI.  Wybór oferenta i zawarcie umowy.

13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 1)KRYTERIUM - cena brutto
      Cena oferowana minimalna brutto
   Cena = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
       Cena badanej ofert brutto
 14. Wybór oferenta.
 Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający podpisze umowę z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego na zasadach określonych w pkt. 18 specyfikacji.

15. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu.
  Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:

a/ odrzucono wszystkie oferty,
b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na  finansowanie zamówienia,
c/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16. Ogłoszenie wyników przetargu
  Wyniki przetargu zostaną ogłoszone po wyborze wykonawcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.wspl-braniewo.pl

17.  Powiadomienie oferentów o wyniku przetargu.
  Oferent wybrany do zawarcia umowy zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane przed upływem okresu ważności ofert.

18. Zawarcie umowy.
  W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent zobligowany jest przybyć w miejsce wskazane przez zamawiającego w celu podpisania umowy.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.
 
1)Dostawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
3)Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim dostawcom, którzy pobrali siwz od zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, oraz ogłoszona na stronie internetowej zamawiającego.
4)Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania wyjaśnień: Panią Jadwigę Gajownik kontakt: tel. 0-55 244 23 66 od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 14.00
21. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
1.Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy , zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
/Art.94 upzp /.

 Część VII.  Protesty i odwołania.

22. Protesty i odwołania.
  Wykonawcom, których interes prawny dostał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 zawiera 22 pkt. /od nr 1 do nr 22/ i została sporządzona  na 4 stronach ponumerowanych od nr 4 do nr 7.                   
 

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
Kazimierz KapłonZałączniki do pobrania:

Specyfikacja techniczna przedmiotu:

* opis techniczny, opis wykonania instalacji elektrycznej ,informacja BIOZ

schematy pomieszczeń

*schemat pomieszczenia  rys.1

*schemat pomieszczenia  rys.2

*schemat pomieszczenia  rys.3

*schemat pomieszczenia  rys.4

*schemat pomieszczenia  rys.5

*schemat pomieszczenia  rys.6

*schemat pomieszczenia  rys.7

*schemat pomieszczenia  rys.8

*schemat pomieszczenia  rys.9

*schemat pomieszczenia  rys.10

*schemat pomieszczenia  rys.11

*schemat instalacji rys.E-1

*schemat instalacji rys.E-2

*Roboty elektryczne PRZEDMIARY /

*Roboty budowlane i sanitarne PRZEDMIARY /

*Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załšcznikami /


 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.